Intensive

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ (มหาบัณฑิต)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : MASTER OF MUSIC PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : ดศ. ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Music
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.M.

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษา เป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมง ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาแกน 12
หมวดวิชาเฉพาะทาง 10
หมวดวิชาเลือก 2
วิทยานิพนธ์ 12
   รวม 36
รายละเอียดหลักสูตร

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มดนตรีศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ดย.601 ระเบียบวิธีวิจัย
ดย.602 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
ดย.603 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1
ดย.613 หลักสูตรและการสอนดนตรี
2(2-0-6)
2(1-2-5)
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(2-0-6)
ดย.604 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2
ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2
ดย.612 จิตวิทยาการสอนดนตรี
ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก
ดย.611 จริยศาสตร์สำหรับครูดนตรี
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
 รวม 10   10
2 ดย.720 การสอนเครื่องดนตรี
วิชาเลือก
2(0-4-4)
2
ดย.799 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)
 รวม 4   12

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มการประพันธ์เพลง

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ดย.601 ระเบียบวิธีวิจัย
ดย.602 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
ดย.603 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1
ดย.631 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 1
2(2-0-6)
2(1-2-5)
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(1-2-5)
ดย.604 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2
ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2
ดย.632 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 2
ดย. 653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900
ดย.734 การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตราขั้นสูง
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(1-2-5)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
 รวม 10   10
2 ดย.731 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 3
วิชาเลือก
2(0-4-4)
2
ดย.799 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)
 รวม 4   12

แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 กลุ่มการแสดงดนตรีสากล

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ดย.601 ระเบียบวิธีวิจัย
ดย.602 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
ดย.603 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1
ดย.652 การวิเคราะห์บทเพลงก่อน ค.ศ. 1900
2(2-0-6)
2(1-2-5)
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(2-0-6)
ดย.604 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2
ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2
ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก
ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
 รวม 10   8
2 ดย.661 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
วิชาเลือก
2(0-4-4)
2
ดย.662 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 2
ดย.799 วิทยานิพนธ์
2(0-4-4)
12(0-0-36)
 รวม 4   14

เว็บไซต์สาขาวิชา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
Intensive

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF MUSIC PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : ดศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Music
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.M.

แนะนำสาขาวิชา

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านดนตรี เพื่อสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ เน้นการเรียนวิชาพื้นฐานด้านดนตรีที่จำเป็น เช่น ทฤษฎีดนตรี ทักษะการอ่าน ฟัง เขียน ด้านดนตรี การร้องเพลงประสานเสียง การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านดนตรี ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี และการเรียนปฏิบัติรวมวงเพื่อเน้นการสร้าง ทักษะความรอบรู้ด้านดนตรี นอกจากนี้ยังเน้นการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวในห้องเรียนที่ได้มาตรฐานและเครื่องดนตรีที่ทันสมัย นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลในการเรียนและร่วมกันวางเป้าหมายในอนาคต เพื่อลงทะเบียนในรายวิชาตามที่นักศึกษาต้องการประกอบอาชีพในอนาคต

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 62 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 16 หน่วยกิต
            2.2.1  กลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี จำนวน 8 หน่วยกิต
            2.2.2  กลุ่มวิชารวมวง จำนวน 8 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ก ไม่เรียน สหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.108 ภาษาอังกฤษ 1
ดยก.101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
ดยก.103 การอ่าน ฟัง เขียน 1
ดยก.105 พื้นฐานจังหวะ 1
ดยข.101 ศิลปะการแสดง
ดยข.111 การร้องเพลงประสานเสียง 1
ดยต.101 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 1
……….. วิชาการปฏิบัติเครื่อง
หรือขับร้อง 1
3 (2-2-5)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
2(1–2–3)
1(0–2–1)
2(1–2–3)
2(0–4–2)
2(0–4–2)
2(0–4–2)
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
ดยก.102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
ดยก.104 การอ่าน ฟัง เขียน 2
ดยก.106 พื้นฐานจังหวะ 2
ดยข.112 การร้องเพลงประสานเสียง 2
ดยต.102 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 2
ดยช.200 พื้นฐานดนตรีไทย
……….. วิชาการปฏิบัติเครื่อง
หรือขับร้อง 2
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3(3–0–6)
2(1–2–3)
1(0–2–1)
2(0–4–2)
2(0–4–2)
2(2–0–4)
2(0–4–2)
รวม   20   20
2 ศท.106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.208 ภาษาอังกฤษ 3
ดยก.201 ทฤษฎีการประสานเสียง 1
ดยก.203 การอ่าน ฟัง เขียน 3
ดยข.211 การร้องเพลงประสานเสียง 3
ดยจ.201 คอมพิวเตอร์กับงานดนตรี 1
ดยช.202 ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
……….. วิชาการปฏิบัติเครื่อง
หรือขับร้อง 3
3(3-0-6)
3 (3–0–6)
3(3–0–6)
2(1–2–3)
2(0–4–2)
2(1–2–3)
2(0–4–2)
2(0–4–2)
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.209 ภาษาอังกฤษ 4
ดยก.202 ทฤษฎีการประสานเสียง 2
ดยก.204 การอ่าน ฟัง เขียน 4
ดยข.212 การร้องเพลงประสานเสียง 4
ดยจ.202 คอมพิวเตอร์กับงานดนตรี 2
……….. วิชาการปฏิบัติเครื่อง
หรือขับร้อง 4
……….. วิชารวมวง 1
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3(3–0–6 )
2(1–2–3)
2(0–4–2)
2(1–2–3)
2(0–4–2)
2(0–4–2)
รวม   19   19
3 ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ดยก.301 เคาน์เตอร์พอยท์ 1
ดยข.301 ประวัติดนตรีตะวันตก 1
ดยข.311 ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักดนตรี 1
……….. วิชารวมวง 2
……….. วิชาเอกเลือก
3(3–0–6)
2(2–0–4)
3(3–0–6)
2(2–0–4)
2(0–4–2)
5
ศท.112 สันติภาพและสุนทรียภาพ
แห่งชีวิต
ดยข.302 ประวัติดนตรีตะวันตก 2
ดยข.312 ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักดนตรี 2
ดยข.306 การอำนวยเพลงเบื้องต้น
……….. วิชารวมวง 3
……….. วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3(3–0–6)
2(2–0–4)
2(1–2–3)
2(0–4–2)
5
รวม   17   17
4 ดยข.305 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
……….. วิชารวมวง 4
……….. วิชาเอกเลือก
……….. วิชาเลือกเสรี
1(1–0–2)

2(0–4–2)
6
3

ดยท.499 โครงงานนักศึกษาที่จะสำเร็จหลักสูตร

……….. วิชาเอกเลือก
……….. วิชาเลือกเสรี

3(1–4–4)

5
3

รวม   12   11

แผนการศึกษา แผน ข เรียนสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.108 ภาษาอังกฤษ 1
ดยก.101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
ดยก.103 การอ่าน ฟัง เขียน 1
ดยก.105 พื้นฐานจังหวะ 1
ดยข.101 ศิลปะการแสดง
ดยข.111 การร้องเพลงประสานเสียง 1
ดยต.101 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 1
วิชาการปฏิบัติเครื่อง
หรือขับร้อง 1
3 (2-2-5)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
2(1–2–3)
1(0–2–1)
2(1–2–3)
2(0–4–2)
2(0–4–2)
2(0–4–2) 
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
ดยก.102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
ดยก.104 การอ่าน ฟัง เขียน 2
ดยก.106 พื้นฐานจังหวะ 2
ดยข.112 การร้องเพลงประสานเสียง 2
ดยต.102 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 2
ดยช.200 พื้นฐานดนตรีไทย
วิชาการปฏิบัติเครื่อง
หรือขับร้อง 2
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3(3–0–6)
2(1–2–3)
1(0–2–1)
2(0–4–2)
2(0–4–2)
2(2–0–4)
2(0–4–2)
รวม   20   20
2 ศท.106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.208 ภาษาอังกฤษ 3
ดยก.201 ทฤษฎีการประสานเสียง 1
ดยก.203 การอ่าน ฟัง เขียน 3
ดยข.211 การร้องเพลงประสานเสียง 3
ดยจ.201 คอมพิวเตอร์กับงานดนตรี 1
ดยช.202 ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
……….. วิชาการปฏิบัติเครื่อง
หรือขับร้อง 3
……….. วิชารวมวง 1
3(3-0-6)
3 (3–0–6)
3(3–0–6)
2(1–2–3)
2(0–4–2)
2(1–2–3)
2(0–4–2)
2(0–4–2)
2(0–4–2)
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.209 ภาษาอังกฤษ 4
ดยก.202 ทฤษฎีการประสานเสียง 2
ดยก.204 การอ่าน ฟัง เขียน 4
ดยข.212 การร้องเพลงประสานเสียง 4
ดยจ.202 คอมพิวเตอร์กับงานดนตรี 2……….. วิชาการปฏิบัติเครื่อง
หรือขับร้อง 4
……….. วิชารวมวง 2
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3(3–0–6 )
2(1–2–3)
2(0–4–2)
2(1–2–3)2(0–4–2)
2(0–4–2)
รวม   21   19
3 ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ดยก.301 เคาน์เตอร์พอยท์ 1
ดยข.301 ประวัติดนตรีตะวันตก 1
ดยข.311 ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักดนตรี 1
……….. วิชารวมวง 3
……….. วิชาเอกเลือก
3(3–0–6)
2(2–0–4)
3(3–0–6)
2(2–0–4)
2(0–4–2)
6
ศท.112 สันติภาพและสุนทรียภาพ
แห่งชีวิต
ดยข.302 ประวัติดนตรีตะวันตก 2
ดยข.312 ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักดนตรี 2
ดยข.306 การอำนวยเพลงเบื้องต้น
……….. วิชารวมวง 4
……….. วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3(3–0–6)
2(2–0–4)
2(1–2–3)
2(0–4–2)
6
รวม   18   18
4 ดยข.305 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
ดยท.499 โครงงานนักศึกษาที่จะสำเร็จหลักสูตร
……….. วิชาเลือกเสรี
1(1–0–2)
3(1–4–4)
6
ดยท.496 สหกิจศึกษาด้านดนตรี 9(0-40-20)
รวม   10   9
  • ประกอบอาชีพด้านดนตรีส่วนตัว ครูสอนดนตรีในโรงเรียน ได้แก่ ดนตรีศึกษา การสอนเครื่องดนตรี จิตวิทยาการสอนดนตรี
  • นักดนตรี นักดนตรีแจ๊ส ได้แก่ ปฏิบัติเครื่องดนตรี การประสานเสียงดนตรีแจ๊ส ทักษะการฟังแบบแจ๊ส
  • นักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ ได้แก่ การประพันธ์เพลง ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ดนตรีร่วมสมัย
  • วาทยกร ได้แก่ การอำนวยเพลงสำหรับวงดนตรี การอำนวยเพลงสำหรับคณะนักร้อง การเรียบเรียงเพลงสำหรับวงออเคสตร้า
  • นักธุรกิจดนตรี ผู้ควบคุมห้องบันทึกเสียง ได้แก่ ธุรกิจดนตรี การแต่งเพลงสมัยนิยม การเรียบเรียงเพลงสมัยนิยม การบันทึกเสียง

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ