Intensive

หลักสูตรการเงินและการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE AND BANKING

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Finance and Banking)

แนะนำสาขาวิชา

อยากได้ความมั่นคงและต่อยอดความมั่งคั่ง
หาคำตอบได้ที่ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ….

 • ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ.
 • เก่งวิชาการ วิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ IT และวิชาชีวิต
 • คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • ฝึกงาน/สหกิจศึกษา กับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ
 • คณาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
 • สามารถเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
 • บรรยากาศน่าเรียน

เรียนเกี่ยวกับอะไร….. การบริหารการเงินธุรกิจ การจัดการการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุน การวางแผนการเงิน

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 39 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 45 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ ไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับฯ
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท. 112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
บช. 103 หลักการบัญชี 1
กต. 109 หลักการตลาด
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
3
3
3
3
3
3
3
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ศท. 111 สัจจะและบริการ
บช. 104 หลักการบัญชี 2
กม. 102 กฏหมายธุรกิจ
คณ. 202 คณิตศาสตร์การเงิน
3
3
3
3
3
3
รวม   21   18
2 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
กง. 209 การเงินธุรกิจ
ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
บช. 209 การภาษีอากร 1
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 309 จริยธรรมธุรกิจ
3
3
3
3
3
3
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศศ. 102 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
กง. 271 สถาบันการเงิน
กง. 272 การจัดการสินทรัพย์
3
3
3
3
3
3
รวม   18   18
3 บช.319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กง. 371 การเงินส่วนบุคคล
กง. 372 การเงิน การธนาคารและตลาดการเงิน
กง. 373 การจัดการหนี้สินและทุน
กง. 374 การลงทุน
กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ
3
3
3
3
3
3
กง. 376 การจัดการความเสี่ยง
กง. 377 การจัดการสินเชื่อ
กง. 378 การวิเคราะห์ทางการเงิน
กง. 379 การวิจัยทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี 
3
3
3
3
3
3
รวม   18   18
4 กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
3
3
กง. 471 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
กง. 492 สัมมนาทางการเงิน การธนาคารและ
การลงทุน
วิชาเอกเลือก
3
3
3
รวม   15   9

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับฯ
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท. 112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
บช. 103 หลักการบัญชี 1
กต. 109 หลักการตลาด
กจ. 109 องค์การและการจัดการ 
3
3
3
3
3
3
3
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ศท. 111 สัจจะและบริการ
บช. 104 หลักการบัญชี 2
กม. 102 กฏหมายธุรกิจ
คณ. 202 คณิตศาสตร์การเงิน
3
3
3
3
3
3
รวม   21   18
2 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
กง. 209 การเงินธุรกิจ
ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
บช. 209 การภาษีอากร 1
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 309 จริยธรรมธุรกิจ
3
3
3
3
3
3
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศศ. 102 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
กง. 271 สถาบันการเงิน
กง. 272 การจัดการสินทรัพย์
3
3
3
3
3
3
รวม   18   18
3 บช.319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กง. 371 การเงินส่วนบุคคล
กง. 372 การเงิน การธนาคารและตลาดการเงิน
กง. 373 การจัดการหนี้สินและทุน
กง. 374 การลงทุน
กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ
3
3
3
3
3
3
กง. 376 การจัดการความเสี่ยง
กง. 377 การจัดการสินเชื่อ
กง. 378 การวิเคราะห์ทางการเงิน
กง. 379 การวิจัยทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
3
3
3
3
รวม   18   21
4 กง. 496 สหกิจศึกษาทางการเงิน การธนาคาร
และการลงทุน
9 กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กง. 471 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
กง. 492 สัมมนาทางการเงิน การธนาคารและ
การลงทุน
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
3
รวม   9   12
 • นักลงทุน
 • ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ
 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • ผู้วางแผนการลงทุน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • อาชีพสายจัดการลงทุน
 • อาชีพสายการธนาคาร
 • อาชีพสายธุรกิจประกันภัย
 • อาชีพสายบริหารการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
Intensive

หลักสูตรการบัญชี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ACCOUNTANCY PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Acc.

แนะนำสาขาวิชา

ทำไมต้องเรียน “บัญชี” ที่ ม.พายัพ…..
             ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ.
             เก่งวิชาการ วิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ IT และวิชาชีวิต
             เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานในสถานประกอบการ
             คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
             คณาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
             สามารถเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
             บรรยากาศน่าเรียน

บัญชีเรียนเกี่ยวกับอะไร

การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสากล
การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุน ภาษีอากรของธุรกิจ
การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
เทคนิคและวิธีในการตรวจสอบและควบคุมภายใน

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 45 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 39 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนแนะนำการศึกษากรณีเลือกฝึกปฏิบัติทางการบัญชี

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
บช. 107 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
บธ. 102 หลักการตลาด
บช. 105 การบัญชีชั้นต้น
บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   21   21
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
บช. 225 การบัญชีชั้นกลาง 1
บช. 281 ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี
บช. 283 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ
เลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บช. 209 การภาษีอากร
บช. 212 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี
บช. 226 การบัญชีชั้นกลาง 2
บช. 282 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
เลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
3 บช. 313 การบัญชีชั้นสูง 1
บช. 315 การบัญชีภาษีอากร
บช. 323 การบัญชีต้นทุน
บช. 333 การสอบบัญชี 1
บช. … วิชาชีพเลือก
บช. … วิชาชีพเลือก
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3
3
บช. 314 การบัญชีชั้นสูง 2
บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ
บช. 395 การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (0-18-9)
รวม   18   9
4 กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ
บช. 413 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
บช. 414 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช. 435 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บช. 481 การจัดการการผลิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บช. 492 สัมมนาทางการบัญชี
บช. … วิชาชีพเลือก
บช. … วิชาชีพเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
รวม   15   15

แผนแนะนำการศึกษากรณีเลือกวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
บช. 107 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
บธ. 102 หลักการตลาด
บช. 105 การบัญชีชั้นต้น
บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   21   21
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
บช. 225 การบัญชีชั้นกลาง 1
บช. 281 ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี
บช. 283 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ
เลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บช. 209 การภาษีอากร
บช. 212 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี
บช. 226 การบัญชีชั้นกลาง 2
บช. 282 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
เลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
3 บช. 313 การบัญชีชั้นสูง 1
บช. 315 การบัญชีภาษีอากร
บช. 323 การบัญชีต้นทุน
บช. 333 การสอบบัญชี 1
บช. … วิชาชีพเลือก
บช. … วิชาชีพเลือก
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3
3
บช. 314 การบัญชีชั้นสูง 2
บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ
บช. 414 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช. 435 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บช. 481 การจัดการการผลิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   15
4 กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บช. 413 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
บช. 492 สัมมนาทางการบัญชี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
บช. 496 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 9 (0-40-20)
รวม   15   9

สามารถศึกษาต่อทางด้านบัญชีและบริหารธุรกิจในสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ฯลฯ
 • เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการ เช่น ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี  ที่ปรึกษาภาษีอากร
 • อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี วิทยากรสถาบันอบรมบัญชี

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ