Intensive

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SOFTWARE ENGINEERING

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Software Engineering)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 18 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 64 หน่วยกิต
             2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จำนวน 9 หน่วยกิต
             2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จำนวน 11 หน่วยกิต
             2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จำนวน 28 หน่วยกิต
             2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จำนวน 13 หน่วยกิต
             2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
คม. 111 เคมีพื้นฐาน
วซ. 101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
วซ. 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
วซ. 120 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม   19   19
2 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
ฟส. 111 ฟิสิกส์พื้นฐาน
คณ. 115 แคลคูลัส 1
วซ. 140 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
วซ. 211 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
วซ. 230 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศศ. 200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
วซ. 212 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
วซ. 222 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
วซ. 231 ระบบปฏิบัติการ
วซ. 260 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม   20   21
3 คณ. 222 พีชคณิตเชิงเส้น
วซ. 341 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
วซ. 342 การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
วซ. 343 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
วซ. 344 การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
วซ. 313 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
วซ. 345 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
วซ. 347 การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
วซ. 348 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
วซ. 396 การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท 
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
3
รวม   18   17
4 วซ. 492 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วซ. 499 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาเลือกเสรี
1(0-2-1)
3(0-6-3)
6
วซ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 9
รวม   10   9

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ ไม่เลือกเรียน สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
คม. 111 เคมีพื้นฐาน
วซ. 101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
วซ. 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
วซ. 120 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม   19   19
2 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
ฟส. 111 ฟิสิกส์พื้นฐาน
คณ. 115 แคลคูลัส 1
วซ. 140 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
วซ. 211 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
วซ. 230 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศศ. 200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
วซ. 212 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
วซ. 222 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
วซ. 231 ระบบปฏิบัติการ
วซ. 260 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม   20   21
3 คณ. 222 พีชคณิตเชิงเส้น
วซ. 341 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
วซ. 342 การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
วซ. 343 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
วซ. 344 การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
วซ. 313 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
วซ. 345 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
วซ. 347 การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
วซ. 348 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
วซ. 396 การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
3
รวม   18   17
4 วซ. 492 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วซ. 499 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3
3
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
6
3
รวม   10   9
 • นักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 • นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
 • วิศวกรความต้องการ (Requirements Engineer)
 • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 • นักทดสอบระบบ (Software Tester)
 • สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
Intensive

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Food Science and Technology)

แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นหนึ่งในสาขาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งหวังในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่เป็นสากล สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับการบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทำแผนธุรกิจได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทางอาหาร มีทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

เนื้อหาวิชาเฉพาะของหลักสูตรประกอบด้วยกลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาเอกบังคับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ อาทิ รายวิชา อาหารสุขภาพ (Health Food) โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Nutrition) การออกแบบอาหาร (Food Design) การประกอบอาหารโมเลกุล (Molecular Gastronomy) เทคโนโลยีขนมอบ (Bakery Technology) อาหารนานาชาติ (International cuisine) สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น

คณาจารย์มีคุณภาพ มีความพร้อมด้านสถานที่เรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งโรงงานทดลองแปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์และแปรรูปอาหารที่ครบครัน

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ 100% เพราะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นสาขาที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีอาชีพรองรับที่หลากหลายและมีรายได้ที่ยั่งยืน

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา จำนวน 39 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 47 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
             2.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
             2.3.2 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ไม่เลือก สหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท. 112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ชว. 110 ชีววิทยา
คม. 117 เคมี
คณ. 115 แคลคูลัส1
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ชว. 116 จุลชีววิทยา
คม. 118 เคมีอินทรีย์
คณ. 116 แคลคูลัส 2
ฟส. 115 ฟิสิกส์
วอ. 101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
1 (1-0-2)
รวม   21   19
2 ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
คม. 218 เคมีเชิงฟิสิกส์
คม. 219 ชีวเคมี
วอ. 221 จุลชีววิทยาทางอาหาร
วอ. 251 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
2 (2-0-4)

ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
รส. 221 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
คม. 217 เคมีวิเคราะห์
วอ. 212 เคมีอาหาร
วอ. 252 ปฏิบัติการการวัดสมบัติทางกายภาพ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
1 (0-3-2)
รวม   18   19
3 กจ. 109 องค์การและการจัดการ
วอ. 301 อาหารและโภชนาการ
วอ. 312 การวิเคราะห์อาหาร
วอ. 333 การแปรรูปอาหาร 1
วอ. 341 วิศวกรรมอาหาร 1
วอ. 353 การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหารโดยประสาทสัมผัส
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
2(1-3-4)
วอ. 336 การแปรรูปอาหาร 2
วอ. 342 วิศวกรรมอาหาร 2
วอ. 354 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
วอ. 361 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 1
วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
1 (1-0-2)3
รวม   18   18
4 วอ. 471 การจัดการโรงงานอาหาร
วอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ฯ
วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2
วิชาเอกเลือก (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
2 (0-6-3)
3
3
3
วิชาเอกเลือก (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
วิชาเลือกเสรี
6
3
รวม   15   9

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท. 112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ชว. 110 ชีววิทยา
คม. 117 เคมี
คณ. 115 แคลคูลัส1
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ชว. 116 จุลชีววิทยา
คม. 118 เคมีอินทรีย์
คณ. 116 แคลคูลัส 2
ฟส. 115 ฟิสิกส์
วอ. 101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
1 (1-0-2)
รวม   21   19
2 ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
คม. 218 เคมีเชิงฟิสิกส์
คม. 219 ชีวเคมี
วอ. 221 จุลชีววิทยาทางอาหาร
วอ. 251 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
2 (2-0-4)

ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
รส. 221 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
คม. 217 เคมีวิเคราะห์
วอ. 212 เคมีอาหาร
วอ. 252 ปฏิบัติการการวัดสมบัติทางกายภาพ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
1 (0-3-2)
รวม   18   19
3 กจ. 109 องค์การและการจัดการ
วอ. 301 อาหารและโภชนาการ
วอ. 312 การวิเคราะห์อาหาร
วอ. 333 การแปรรูปอาหาร 1
วอ. 341 วิศวกรรมอาหาร 1
วอ. 353 การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหารโดยประสาทสัมผัส
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
2(1-3-4)
วอ. 336 การแปรรูปอาหาร 2
วอ. 342 วิศวกรรมอาหาร 2
วอ. 354 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
วอ. 361 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1
วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
1 (1-0-2)
3
รวม   18   18
4 วอ. 471 การจัดการโรงงานอาหาร
วอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ฯ
วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2
วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
2 (0-6-3)
3
6
วอ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 9
รวม   15   9
 • อุตสาหกรรมอาหาร
  – นักวางแผนและควบคุมการผลิต
  – ผู้ควบคุมและประกันคุณภาพ
  – นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  – เจ้าหน้าที่จัดซื้อและบรรจุภัณฑ์
 • ธุรกิจอาหาร
  – ผู้ประกอบการอาหาร นักธุรกิจ
  – ผู้จัดการร้านอาหาร
 • สุขภาพและโภชนาการ
  – โภชนากร
 • งานด้านวิชาการ
  – นักวิจัย นักวิเคราะห์อาหาร
  – เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • สายงานสนับสนุนด้านวิชาชีพ
  – เจ้าหน้าที่จัดการระบบสุขาภิบาล
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิค

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
Intensive

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Computer Science)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 21 หน่วยกิต
             2.1.1  วิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
             2.1.2  วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 59 หน่วยกิต
             2.2.1  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จำนวน 9 หน่วยกิต
             2.2.2  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จำนวน 6 หน่วยกิต
             2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จำนวน 13 หน่วยกิต
             2.2.4  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จำนวน 28 หน่วยกิต
             2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก และ/หรือ วิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.102 สัจจะและบริการ
ศท.108 ภาษาอังกฤษ 1
คม .111 เคมีพื้นฐาน
ชว.111 ชีววิทยาพื้นฐาน
คณ.115 แคลคูลัส 1
คพ.110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
4 (2-4-6)
ศท.103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท.104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
คณ.116 แคลคูลัส 2
สถ.201 สถิติพื้นฐาน
คณ.231 คณิตศาสตร์ดิสครีต
คพ. 201 โครงสร้างข้อมูล
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
รวม   21   19
2 ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.208 ภาษาอังกฤษ 3
ฟส.111 ฟิสิกส์พื้นฐาน
คพ.211 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
คพ.232 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
คพ.260 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
ศท.106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.209 ภาษาอังกฤษ 4
คพ.202 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
คพ.204 ทฤษฎีการคำนวณ
คพ.221 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
รวม   18   18
3 คพ.306 ปัญญาประดิษฐ์
คพ.307 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คพ. 310 ภาษาโปรแกรม
คพ.333 ระบบปฏิบัติการ
คพ.370 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
วิชาเลือก
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
6
คพ.301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คพ.323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คพ.380 จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
คพ.392 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
คพ.399 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3
รวม   21   16
4 คพ.423 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
คพ.499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
6
วิชาเลือก หรือ คพ.496 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9
รวม   12   9

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ