Intensive

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (มหาบัณฑิต)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A.

แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะในการดำเนินการ หรือการบริหารธุรกิจ โดยต่อยอดการศึกษาจากปริญญาตรี ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งบริหารในหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยพายัพได้ออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ควบคู่การวิจัยด้านบริหารธุรกิจเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากล

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาอาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษา เป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ แผน ข การค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 27 27
หมวดวิชาเลือก 3 12
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 3
   รวม 12 42

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 บธ. 508 การบัญชีการเงิน
บธ. 512 ธุรกิจเบื้องต้น
บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ
บธ. 603 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ
0
0
3
3
3
บธ. 510 สถิติเพื่อการวิจัย
บธ. 602 การจัดการทางการเงิน
บธ. 604 การจัดการทางการตลาด
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ
0
3
3
3
 รวม 9   9
ภาคฤดูร้อน บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
วิชาเลือก 1
3
3
 รวม 6  
2 บธ. 513 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
บธ. 607 วิจัยทางธุรกิจ
บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์
0
3
3
บธ. 799 วิทยานิพนธ์ 12
 รวม 9   12

แผนการศึกษา แผน ข การค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 บธ. 508 การบัญชีการเงิน
บธ. 512 ธุรกิจเบื้องต้น
บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ
บธ. 603 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ
0
0
3
3
3
บธ. 510 สถิติเพื่อการวิจัย
บธ. 602 การจัดการทางการเงิน
บธ. 604 การจัดการทางการตลาด
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ
0
3
3
3
 รวม 9   9
ภาคฤดูร้อน บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
วิชาเลือก 1
3
3
 รวม 6  
2 บธ. 513 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
บธ. 607 วิจัยทางธุรกิจ
บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3
0
3
3
3
3
บธ. 797 การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก 4
3
3
 รวม 12   6
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ/หรือ ระดับสูง
 • นักวิเคราะห์นโยบาย และวางแผน
 • เจ้าหน้าที่งานโครงการธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • อาจารย์ และ/หรือ นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
 • นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

เว็บไซต์สาขาวิชา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
Intensive

หลักสูตรการจัดการ (วิชาเอก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Management)

แนะนำสาขาวิชา

“โอกาสรวยตั้งแต่เรียน เปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ อนาคตสนใจด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Management)
เรียนอะไรบ้าง

 • E-commerce
 • EDI
 • SEO
 • Web Design
 • Mobile Web
 • Digital Marketing
ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 36 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ จำนวน 18 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ ไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
บธ. 102 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   21   18
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
กจ. 201 สารสนเทศประยุกต์สำหรับธุรกิจใหม่
กจ. 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 202 การภาษีอากรธุรกิจ
กจ. 202 พฤติกรรมองค์การ
กพ. 212 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 213 เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   15   18
3 บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กจ. 301 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
กจ. 302 วิจัยธุรกิจ
กพ. 311 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 321 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
กพ. 322 การตลาดดิจิทัลสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
บธ. 301 จริยธรรมธุรกิจและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กพ. 312 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
กพ. 333 การเงินและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
กจ. 303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   18   18
4 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กพ. 441 ระบบความมั่นคงสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
กพ. 497 โครงงานการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม   15   12

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรม
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
บธ. 102 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   21   18
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
กจ. 201 สารสนเทศประยุกต์สำหรับธุรกิจใหม่
กจ. 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 202 การภาษีอากรธุรกิจ
กจ. 202 พฤติกรรมองค์การ
กพ. 212 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 213 เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   15   18
3 บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กจ. 301 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
กจ. 302 วิจัยธุรกิจ
กพ. 311 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 321 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
กพ. 322 การตลาดดิจิทัลสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
บธ. 301 จริยธรรมธุรกิจและการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน
กพ. 312 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
กพ. 333 การเงินและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
กจ. 303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   18   18
4 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กพ. 441 ระบบความมั่นคงสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 497 โครงงานการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
กพ. 496 สหกิจศึกษา 9 (0-40-20)
รวม   18   9
 • ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้บริหารระดับต้นและ/หรือเจ้าหน้าที่ขายออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิชาการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
Intensive

หลักสูตรการจัดการ (วิชาเอก การจัดการ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Management)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 36 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ จำนวน 18 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ ไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
บช. 111การบัญชีสำหรับธุรกิจ
บธ. 102 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   21   18
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
กจ. 201 สารสนเทศประยุกต์สำหรับธุรกิจใหม่
กจ. 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 202 การภาษีอากรธุรกิจ
กจ. 202 พฤติกรรมองค์การ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม   15   18
3 บธ. 301 จริยธรรมธุรกิจและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กจ. 301 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
กจ. 302 วิจัยธุรกิจ
กจ. 311 ภาวะผู้นำ
กพ. 322การตลาดดิจิทัลสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
กจ. 303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
กจ. 315 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
กจ. 326 การสื่อสารองค์การด้วยสื่อดิจิทัล
กจ. 331 ธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   18   15
4 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กจ. 433 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
กจ. 434 การสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่
กจ. 441 การจัดการความเสี่ยงองค์กร
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
กจ. 422 การจัดการโครงการ
กจ. 492 สัมมนาทางการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม   158   12

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
บธ. 102 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   21   18
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
กจ. 201 สารสนเทศประยุกต์สำหรับธุรกิจใหม่
กจ. 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 202 การภาษีอากรธุรกิจ
กจ. 202 พฤติกรรมองค์การ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม   15   18
3 บธ. 301 จริยธรรมธุรกิจและการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน
บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กจ. 301 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
กจ. 302 วิจัยธุรกิจ
กจ. 311 ภาวะผู้นำ
กพ. 322 การตลาดดิจิทัลสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กจ. 303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
กจ. 315 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
กจ. 326 การสื่อสารองค์การด้วยสื่อดิจิทัล
กจ. 331 ธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   18   18
4 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
กจ. 422 การจัดการโครงการ
กจ. 433 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
กจ. 434 การสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่
กจ. 441 การจัดการความเสี่ยงองค์กร
กจ. 492 สัมมนาทางการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
กจ. 496 สหกิจศึกษา 9 (0–40–20)
รวม   18   9

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
Intensive

หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Hotel and Tourism Management)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
             2.3.1 วิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
             2.3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 9 หน่วยกิต
    – ฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
กต. 109 หลักการตลาด
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต ฯ
3 (2-2 5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตฯ
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
รร. 132 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
2 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
กง. 209 การเงินธุรกิจ
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
รร. 231 การตลาดธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อ. 215 การสนทนา 1
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
รร. 232 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ
อ. 216 การสนทนา 2
วิชาเอกเลือก ….. (การโรงแรม/การท่องเที่ยว)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   21   18
3 บธ. 309 จริยธรรมธุรกิจ
รร. 341 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรม 1
รร. 311 การจัดการและการดำเนินงานบริการส่วนหน้า
รร. 312 การจัดการและการดำเนินงานส่วนแม่บ้าน
รร. 331 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาเอกเลือก ….. (การโรงแรม/การท่องเที่ยว)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รร. 342 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรม 2
รร. 343 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
รร. 321 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
รร. 322 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รร. 323 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
วิชาเอกเลือก….. (การโรงแรม/การท่องเที่ยว)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก….. (การโรงแรม/การท่องเที่ยว)
วิชาเอกเลือก ….. (การโรงแรม/การท่องเที่ยว)
วิชาเลือกเสรี………………………….
วิชาเลือกเสรี ………………………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รร. 496 สหกิจศึกษา 9 (0-40-20)
รวม   15   9

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
Intensive

หลักสูตรการตลาด

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 33 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 42 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ ไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะบริการ
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
ในชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
กต. 109 หลักการตลาด
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   17   16
2 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
กง. 209 การเงินธุรกิจ
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
กต. 211 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
บธ. 309 จริยธรรมธุรกิจ
กต. 212 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
กต. 213 การจัดการราคา และความสามารถ
ในการทำกำไรทางการตลาด
กต. 214 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
กต. 314 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
กต. 328 การตลาดระหว่างประเทศ
กต. 326 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
กต. 311 การวิจัยการตลาด
กต. 327 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
กต. 329 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
รวม   18   18
4 กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กต. 431 กลยุทธ์การตลาด
กต. 432 การจัดการการตลาด
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
กต. 492 สัมมนาทางการตลาด
กต. 497 การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
รวม   18   6

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะบริการ
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
ในชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
กต. 109 หลักการตลาด
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   17   16
2 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
กง. 209 การเงินธุรกิจ
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
กต. 211 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
บธ. 309 จริยธรรมธุรกิจ
กต. 212 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
กต. 213 การจัดการราคา และความสามารถ
ในการทำกำไรทางการตลาด
กต. 214 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
กต. 311 การวิจัยการตลาด
กต. 314 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
กต. 328 การตลาดระหว่างประเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
กต. 326 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
กต. 327 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
กต. 329 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
กต. 431 กลยุทธ์การตลาด
กต. 432 การจัดการการตลาด
กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 กต. 496 สหกิจศึกษา 9 (0-40-20) กต. 492 สัมมนาทางการตลาด
กต. 497 การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
รวม   9   15

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
Intensive

หลักสูตรการจัดการ (วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENTNT

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Management)

แนะนำสาขาวิชา

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 36 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ จำนวน 18 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ ไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
บธ. 102 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   21   186
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
กจ. 201 สารสนเทศประยุกต์สำหรับธุรกิจใหม่
กจ. 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 301 จริยธรรมธุรกิจและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กจ. 202 พฤติกรรมองค์การ
บธ. 202 การภาษีอากรธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   15   18
3 บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
บม. 323 การวางแผน การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
บม. 331 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กจ. 301 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
กจ. 302 วิจัยธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
บม. 325 พนักงานสัมพันธ์
บม. 326 การบริหารค่าตอบแทน
บม. 334 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
กจ. 303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม   18   18
4 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บม. 422 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ
กจ. 434 การสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
บม. 424 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์
บม. 490 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บม. 492 สัมมนาทางการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   15   12

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
บธ. 102 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   21   18
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
กจ. 201 สารสนเทศประยุกต์สำหรับธุรกิจใหม่
กจ. 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 301 จริยธรรมธุรกิจและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กจ. 202 พฤติกรรมองค์การ
บธ. 202 การภาษีอากรธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   15   18
3 บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
บม. 323 การวางแผน การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
บม. 325 พนักงานสัมพันธ์
บม. 331 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กจ. 301 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
กจ. 302 วิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บม. 326 ารบริหารค่าตอบแทน
บม. 334 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
กจ. 303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม   18   21
4 บม. 496 สหกิจศึกษา 9 (0-40-20) บม. 422 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ
บม. 424 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
บม. 490 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บม. 492 สัมมนาทางการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
กจ. 434 การสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   9   15

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ