Intensive

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : พย.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.N.S.

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 109 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 29 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 80 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาใน
ชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ชว. 112 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-3-6)
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ชว. 114 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คม. 121 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี
พบ.173 จริยศาสตร์และแนวคิดวิชาชีพ
ทางการพยาบาล
ชว. 211 สรีรวิทยาของมนุษย์
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
1 (1-0-2)
3 (2-3-6)
รวม   19 (16-7)   19 (15-11)
ภาค
ฤดูร้อน
พบ. 102 จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ
พบ. 103 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
รวม   5 (5-0)  
2 พบ. 202 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
พบ. 204 โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด
พบ. 205 พฤติกรรมสุขภาพและ
การสร้างเสริมสุขภาพ
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
พบ. 211 การพยาบาลพื้นฐาน 1
พบ. 212 การพยาบาลพื้นฐาน 2
พบ. 272 กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีการ
พยาบาล
พบ. 278 การประเมินภาวะสุขภาพ
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
พบ. 203 สารสนเทศทางการพยาบาล
พบ. 206 วิทยาการระบาด
พบ. 231 การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 1
พบ. 242 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
พบ. 252 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
พบ. 253 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
พบ. 254 การพยาบาลผู้สูงอายุ
พบ. 282 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (0-8-0)
รวม   18 (13-10)   17 (14-10)
ภาค
ฤดูร้อน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
วิชาเลือกเสรี
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   6 (5-2)  
3 พบ. 321 การพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1
พบ. 332 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
พบ. 342 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
พบ. 354 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
พบ. 361 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
พบ. 386 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (0-12-0)
พบ. 322 การพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 2
พบ. 355 การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย
พบ. 362 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
พบ. 371 การวิจัยเบื้องต้นทาง
การพยาบาล
พบ. 381 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ วัยรุ่น
พบ. 387 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2 
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (0-12-0)
3 (0-12-0)
รวม   17 (14-12)   15 (9-24)
ภาค
ฤดูร้อน
พบ. 383 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
พบ. 384 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
2 (0-8-0)
3 (0-12-0)
รวม   5 (0-20)  
4 พบ. 463 การรักษาโรคเบื้องต้น
พบ. 475 การบริหารการพยาบาล
พบ. 476 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พบ. 477 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการพยาบาล
พบ. 478 สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม
ทางวิชาชีพการพยาบาล
พบ. 485 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 2
พบ. 487 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
3 (0-12-0)
3 (0-12-0)
พบ. 480 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
พบ. 486 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ
พบ. 488 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
วิชาเลือกเสรี
2 (0-8-0)
2 (0-8-0)
1 (0-4-0)
3 (0-12-0)
รวม   16 (10-24)   8 (0-32)

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ