Intensive

หลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ (มหาบัณฑิต)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : MASTER OF ARTS PROGRAM IN CHRISTIAN THEOLOGY

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Christian Theology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Christian Theology)

แนะนำสาขาวิชา

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ แผน ข การค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาบังคับ 72 72
หมวดวิชาเลือก 6 12
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6
   รวม 90 90
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น
คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1
คศ.523 พันธสัญญาใหม่ 1
คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
คศ.551 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
3
3
3
3
3
คศ.512 ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
คศ.522 พันธสัญญาเดิม 2
คศ.524 พันธสัญญาใหม่ 2
คศ.532 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
คศ.552 ดนตรีคริสตจักร
3
3
3
3
3
 รวม 15   15
2 คศ.621 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
คศ.631 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
คศ.641 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
คศ.651 คริสเตียนศึกษา
คศ.653 ศาสนพิธีและการนมัสการ
3
3
3
3
3
คศ.622 หลักการตีความพระคัมภีร์
คศ.642 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
คศ.652 การเทศนา
คศ.654 ภาวะผู้นำคริสเตียนและการบริหารคริสตจักร
คศ.655 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา
3
3
3
3
3
 รวม 15   15
3 คศ.721 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
คศ.741 คริสต์จริยศาสตร์
คศ.743 พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
คศ.751 การประกาศพระกิตติคุณและการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
วิชาเลือก
3
3
3
3
3
คศ.799 วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก
12
3
 รวม 15   15

แผนการศึกษา แผน ข การค้นคว้าอิสระ

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น
คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1
คศ.523 พันธสัญญาใหม่ 1
คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
คศ.551 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
3
3
3
3
3
คศ.512 ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
คศ.522 พันธสัญญาเดิม 2
คศ.524 พันธสัญญาใหม่ 2
คศ.532 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
คศ.552 ดนตรีคริสตจักร
3
3
3
3
3
 รวม 15   15
2 คศ.621 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
คศ.631 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
คศ.641 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
คศ.651 คริสเตียนศึกษา
คศ.653 ศาสนพิธีและการนมัสการ
3
3
3
3
3
คศ.622 หลักการตีความพระคัมภีร์
คศ.642 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
คศ.652 การเทศนา
คศ.654 ภาวะผู้นำคริสเตียนและ
การบริหารคริสตจักร
คศ.655 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา
3
3
3
3
3
 รวม 15   15
3 คศ.721 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
คศ.741 คริสต์จริยศาสตร์
คศ.743 พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
คศ.751 การประกาศพระกิตติคุณและ
การทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
วิชาเลือก
3
3
3
3
3
คศ.797 การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก
6
9
 รวม 15   15

เว็บไซต์สาขาวิชา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
Intensive

หลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHRISTIAN THEOLOGY

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (คริสต์ศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Christian Theology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Christian Theology)

แนะนำสาขาวิชา

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันคริสต์ศาสนศาสตร์ศึกษาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2432) เป็นสถาบันคริสต์ศาสนศาสตร์ศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นสถาบันหลักที่ผลิตผู้รับใช้พระเจ้าสำหรับสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “สร้างผู้รับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมบนรากฐานพระกิตติคุณ” เปิดดำเนินการหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมคริสต์ศาสนศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียอาคเนย์ (ATESEA) ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกัน วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มีห้องสมุดดิวอลด์ซึ่งมีแหล่งข้อมูลด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพและทันสมัย มีคณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากบริบทและมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา เป็นต้น

ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี จึงได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งมีความพร้อมในการทำพันธกิจในคริสตจักร หน่วยงาน สถาบัน และองค์กรคริสเตียน ในฐานะศิษยาภิบาล ผู้อภิบาล อนุศาสก อาจารย์ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกมากมาย

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.108 ภาษาอังกฤษ 1
คศ.121 พันธสัญญาเดิม 1
คศ.123 พันธสัญญาใหม่ 1
คศ.151 การทรงเรียกและพันธกิจ
คศ.171 ประสบการณ์ภาคสนาม 1
3
3
3
3
3
3
1
ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
คศ.122 พันธสัญญาเดิม 2
คศ.124 พันธสัญญาใหม่ 2
คศ.162 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 1
คศ.172 ประสบการณ์ภาคสนาม 2
3
3
3
3
3
1
1
รวม   19   17
2 ศท.112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท.208 ภาษาอังกฤษ 3
คศ.231 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
คศ.221 หลักการตีความพระคัมภีร์
คศ.251 คริสเตียนศึกษา 1
คศ.263 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 2
คศ.271 ประสบการณ์ภาคสนาม 3
3
3
2
3
3
1
1
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศท.209 ภาษาอังกฤษ 4
คศ.232 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
คศ.252 คริสเตียนศึกษา 2
คศ.254 ศาสนพิธีและการนมัสการ
คศ.256 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
คศ.264 ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี 3
คศ.272 ประสบการณ์ภาคสนาม 4
3
3
2
2
3
3
1
1
รวม   16   18
3 คศ.341 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
คศ.351 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา 1
คศ.353 การเทศนา 1
คศ.321 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่
คศ.355 การใช้เพลงนมัสการในการนมัสการและศาสนพิธี
คศ.371 ประสบการณ์ภาคสนาม 5
วิชาเอกเลือก
3
3
3
2
2
1
3
คศ.342 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
คศ.352 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา 2
คศ.354 การเทศนา 2
คศ.322 เลือกศึกษาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม
คศ.356 การบริหารคริสตจักร
คศ.372 ประสบการณ์ภาคสนาม 6
วิชาเอกเลือก 
3
2
2
2
3
1
3
รวม   17   16
4 คศ.431 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
คศ.441 คริสต์จริยศาสตร์
คศ.443 ศาสนาหลักของโลก
คศ.451 การประกาศพระกิตติคุณและการทำ
พันธกิจข้ามวัฒนธรรม
คศ.471 ประสบการณ์ภาคสนาม 7
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3
3
2
3
1
3
3
คศ.494 คริสตจักรและชุมชน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
รวม   18   9
  • หน่วยงาน สถาบัน และองค์กรคริสเตียน
  • ศิษยาภิบาล
  • ผู้อภิบาล
  • อนุศาสก
  • อาจารย์

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ