หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Sociology and Anthropology)

แนะนำสาขาวิชา

 

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 51 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและหรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท. 112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
สม. 111 ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา
สม. 121 ความรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทย
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ศท. 111 สัจจะและบริการ สม. 112 ความรู้พื้นฐานทางมานุษยวิทยา
สม. 122 สังคมและวัฒนธรรมพื้นถิ่นใน
ประเทศไทย
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม   18   18
2 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
สม. 212 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
สม. 221 ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
……….. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)6
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
สม. 211 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
สม. 213 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
สม. 214 การสังคมสงเคราะห์
……….. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท…….
3(3-0-6)
3(3-0-6)3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
รวม   18   18
3 สม. 311 ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
สม. 381 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 ……. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท 3.0 3.0
………. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
3(3-0-6)

3(2-2-5)
12

สม. 312 ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
สม. 382 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2
……. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท 
3(3-0-6)

3(2-2-5)
9

รวม   18   15
ภาคฤดูร้อน สม. 495 การฝึกภาคปฏิบัติทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(0-18-9)
รวม   3  
4 สม. 411 แนวคิดทางสังคมร่วมสมัย
สม. 492 สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
………….วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
……………วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
6
สม. 496 สหกิจศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 9
(0-40-20)
รวม   18   9

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ