หลักสูตรการบัญชี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ACCOUNTANCY PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Acc.

แนะนำสาขาวิชา

ทำไมต้องเรียน “บัญชี” ที่ ม.พายัพ…..
             ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ.
             เก่งวิชาการ วิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ IT และวิชาชีวิต
             เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานในสถานประกอบการ
             คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
             คณาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
             สามารถเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
             บรรยากาศน่าเรียน

บัญชีเรียนเกี่ยวกับอะไร

การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสากล
การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุน ภาษีอากรของธุรกิจ
การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
เทคนิคและวิธีในการตรวจสอบและควบคุมภายใน

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าระยะเวลาการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 45 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 39 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนแนะนำการศึกษากรณีเลือกฝึกปฏิบัติทางการบัญชี

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
บช. 107 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
บธ. 102 หลักการตลาด
บช. 105 การบัญชีชั้นต้น
บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   21   21
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
บช. 225 การบัญชีชั้นกลาง 1
บช. 281 ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี
บช. 283 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ
เลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บช. 209 การภาษีอากร
บช. 212 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี
บช. 226 การบัญชีชั้นกลาง 2
บช. 282 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
เลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
3 บช. 313 การบัญชีชั้นสูง 1
บช. 315 การบัญชีภาษีอากร
บช. 323 การบัญชีต้นทุน
บช. 333 การสอบบัญชี 1
บช. … วิชาชีพเลือก
บช. … วิชาชีพเลือก
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3
3
บช. 314 การบัญชีชั้นสูง 2
บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ
บช. 395 การฝึกภาคปฏิบัติทางการบัญชี
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (0-18-9)
รวม   18   9
4 กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ
บช. 413 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
บช. 414 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช. 435 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บช. 481 การจัดการการผลิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บช. 492 สัมมนาทางการบัญชี
บช. … วิชาชีพเลือก
บช. … วิชาชีพเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
รวม   15   15

แผนแนะนำการศึกษากรณีเลือกวิชาสหกิจศึกษาทางการบัญชี

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
บช. 107 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
บธ. 102 หลักการตลาด
บช. 105 การบัญชีชั้นต้น
บช. 109 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   21   21
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
บช. 225 การบัญชีชั้นกลาง 1
บช. 281 ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี
บช. 283 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมวิชาชีพ
เลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บช. 209 การภาษีอากร
บช. 212 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี
บช. 226 การบัญชีชั้นกลาง 2
บช. 282 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
เลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
3 บช. 313 การบัญชีชั้นสูง 1
บช. 315 การบัญชีภาษีอากร
บช. 323 การบัญชีต้นทุน
บช. 333 การสอบบัญชี 1
บช. … วิชาชีพเลือก
บช. … วิชาชีพเลือก
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3
3
บช. 314 การบัญชีชั้นสูง 2
บช. 324 การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ
บช. 414 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บช. 435 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บช. 481 การจัดการการผลิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   15
4 กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บช. 413 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
บช. 492 สัมมนาทางการบัญชี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
บช. 496 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 9 (0-40-20)
รวม   15   9

สามารถศึกษาต่อทางด้านบัญชีและบริหารธุรกิจในสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
  • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ฯลฯ
  • เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการ เช่น ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี  ที่ปรึกษาภาษีอากร
  • อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี วิทยากรสถาบันอบรมบัญชี

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ