หลักสูตรการเงินและการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FINANCE AND BANKING

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Finance and Banking)

แนะนำสาขาวิชา

อยากได้ความมั่นคงและต่อยอดความมั่งคั่ง
หาคำตอบได้ที่ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ….

 • ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ.
 • เก่งวิชาการ วิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ IT และวิชาชีวิต
 • คณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • ฝึกงาน/สหกิจศึกษา กับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ
 • คณาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
 • สามารถเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
 • บรรยากาศน่าเรียน

เรียนเกี่ยวกับอะไร….. การบริหารการเงินธุรกิจ การจัดการการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ทางการเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุน การวางแผนการเงิน

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 39 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 45 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ ไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับฯ
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท. 112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
บช. 103 หลักการบัญชี 1
กต. 109 หลักการตลาด
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
3
3
3
3
3
3
3
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ศท. 111 สัจจะและบริการ
บช. 104 หลักการบัญชี 2
กม. 102 กฏหมายธุรกิจ
คณ. 202 คณิตศาสตร์การเงิน
3
3
3
3
3
3
รวม   21   18
2 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
กง. 209 การเงินธุรกิจ
ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
บช. 209 การภาษีอากร 1
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 309 จริยธรรมธุรกิจ
3
3
3
3
3
3
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศศ. 102 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
กง. 271 สถาบันการเงิน
กง. 272 การจัดการสินทรัพย์
3
3
3
3
3
3
รวม   18   18
3 บช.319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กง. 371 การเงินส่วนบุคคล
กง. 372 การเงิน การธนาคารและตลาดการเงิน
กง. 373 การจัดการหนี้สินและทุน
กง. 374 การลงทุน
กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ
3
3
3
3
3
3
กง. 376 การจัดการความเสี่ยง
กง. 377 การจัดการสินเชื่อ
กง. 378 การวิเคราะห์ทางการเงิน
กง. 379 การวิจัยทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี 
3
3
3
3
3
3
รวม   18   18
4 กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
3
3
กง. 471 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
กง. 492 สัมมนาทางการเงิน การธนาคารและ
การลงทุน
วิชาเอกเลือก
3
3
3
รวม   15   9

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับฯ
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท. 112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
บช. 103 หลักการบัญชี 1
กต. 109 หลักการตลาด
กจ. 109 องค์การและการจัดการ 
3
3
3
3
3
3
3
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ศท. 111 สัจจะและบริการ
บช. 104 หลักการบัญชี 2
กม. 102 กฏหมายธุรกิจ
คณ. 202 คณิตศาสตร์การเงิน
3
3
3
3
3
3
รวม   21   18
2 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
กง. 209 การเงินธุรกิจ
ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
บช. 209 การภาษีอากร 1
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 309 จริยธรรมธุรกิจ
3
3
3
3
3
3
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศศ. 102 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
กง. 271 สถาบันการเงิน
กง. 272 การจัดการสินทรัพย์
3
3
3
3
3
3
รวม   18   18
3 บช.319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กง. 371 การเงินส่วนบุคคล
กง. 372 การเงิน การธนาคารและตลาดการเงิน
กง. 373 การจัดการหนี้สินและทุน
กง. 374 การลงทุน
กง. 375 การเงินระหว่างประเทศ
3
3
3
3
3
3
กง. 376 การจัดการความเสี่ยง
กง. 377 การจัดการสินเชื่อ
กง. 378 การวิเคราะห์ทางการเงิน
กง. 379 การวิจัยทางการเงิน การธนาคารและการลงทุน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
3
3
3
3
รวม   18   21
4 กง. 496 สหกิจศึกษาทางการเงิน การธนาคาร
และการลงทุน
9 กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กง. 471 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
กง. 492 สัมมนาทางการเงิน การธนาคารและ
การลงทุน
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
3
รวม   9   12
 • นักลงทุน
 • ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ
 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • ผู้วางแผนการลงทุน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • อาชีพสายจัดการลงทุน
 • อาชีพสายการธนาคาร
 • อาชีพสายธุรกิจประกันภัย
 • อาชีพสายบริหารการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ