หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Computer Science)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 21 หน่วยกิต
             2.1.1  วิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
             2.1.2  วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 12 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 59 หน่วยกิต
             2.2.1  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จำนวน 9 หน่วยกิต
             2.2.2  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จำนวน 6 หน่วยกิต
             2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จำนวน 13 หน่วยกิต
             2.2.4  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จำนวน 28 หน่วยกิต
             2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก และ/หรือ วิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.102 สัจจะและบริการ
ศท.108 ภาษาอังกฤษ 1
คม .111 เคมีพื้นฐาน
ชว.111 ชีววิทยาพื้นฐาน
คณ.115 แคลคูลัส 1
คพ.110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
4 (2-4-6)
ศท.103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท.104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
คณ.116 แคลคูลัส 2
สถ.201 สถิติพื้นฐาน
คณ.231 คณิตศาสตร์ดิสครีต
คพ. 201 โครงสร้างข้อมูล
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
รวม   21   19
2 ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.208 ภาษาอังกฤษ 3
ฟส.111 ฟิสิกส์พื้นฐาน
คพ.211 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
คพ.232 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
คพ.260 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
ศท.106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.209 ภาษาอังกฤษ 4
คพ.202 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
คพ.204 ทฤษฎีการคำนวณ
คพ.221 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
รวม   18   18
3 คพ.306 ปัญญาประดิษฐ์
คพ.307 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คพ. 310 ภาษาโปรแกรม
คพ.333 ระบบปฏิบัติการ
คพ.370 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
วิชาเลือก
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
6
คพ.301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คพ.323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คพ.380 จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
คพ.392 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
คพ.399 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3
รวม   21   16
4 คพ.423 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
คพ.499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
6
วิชาเลือก หรือ คพ.496 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9
รวม   12   9

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ