หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Food Science and Technology)

แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นหนึ่งในสาขาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งหวังในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่เป็นสากล สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับการบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทำแผนธุรกิจได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทางอาหาร มีทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพผ่านการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

เนื้อหาวิชาเฉพาะของหลักสูตรประกอบด้วยกลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาเอกบังคับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ อาทิ รายวิชา อาหารสุขภาพ (Health Food) โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Nutrition) การออกแบบอาหาร (Food Design) การประกอบอาหารโมเลกุล (Molecular Gastronomy) เทคโนโลยีขนมอบ (Bakery Technology) อาหารนานาชาติ (International cuisine) สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น

คณาจารย์มีคุณภาพ มีความพร้อมด้านสถานที่เรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งโรงงานทดลองแปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์และแปรรูปอาหารที่ครบครัน

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ 100% เพราะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นสาขาที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีอาชีพรองรับที่หลากหลายและมีรายได้ที่ยั่งยืน

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา จำนวน 39 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 47 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
             2.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
             2.3.2 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ไม่เลือก สหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท. 112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ชว. 110 ชีววิทยา
คม. 117 เคมี
คณ. 115 แคลคูลัส1
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ชว. 116 จุลชีววิทยา
คม. 118 เคมีอินทรีย์
คณ. 116 แคลคูลัส 2
ฟส. 115 ฟิสิกส์
วอ. 101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
1 (1-0-2)
รวม   21   19
2 ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
คม. 218 เคมีเชิงฟิสิกส์
คม. 219 ชีวเคมี
วอ. 221 จุลชีววิทยาทางอาหาร
วอ. 251 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
2 (2-0-4)

ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
รส. 221 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
คม. 217 เคมีวิเคราะห์
วอ. 212 เคมีอาหาร
วอ. 252 ปฏิบัติการการวัดสมบัติทางกายภาพ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
1 (0-3-2)
รวม   18   19
3 กจ. 109 องค์การและการจัดการ
วอ. 301 อาหารและโภชนาการ
วอ. 312 การวิเคราะห์อาหาร
วอ. 333 การแปรรูปอาหาร 1
วอ. 341 วิศวกรรมอาหาร 1
วอ. 353 การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหารโดยประสาทสัมผัส
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
2(1-3-4)
วอ. 336 การแปรรูปอาหาร 2
วอ. 342 วิศวกรรมอาหาร 2
วอ. 354 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
วอ. 361 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 1
วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
1 (1-0-2)3
รวม   18   18
4 วอ. 471 การจัดการโรงงานอาหาร
วอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ฯ
วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2
วิชาเอกเลือก (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
2 (0-6-3)
3
3
3
วิชาเอกเลือก (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
วิชาเลือกเสรี
6
3
รวม   15   9

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท. 112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ชว. 110 ชีววิทยา
คม. 117 เคมี
คณ. 115 แคลคูลัส1
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ชว. 116 จุลชีววิทยา
คม. 118 เคมีอินทรีย์
คณ. 116 แคลคูลัส 2
ฟส. 115 ฟิสิกส์
วอ. 101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
1 (1-0-2)
รวม   21   19
2 ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
คม. 218 เคมีเชิงฟิสิกส์
คม. 219 ชีวเคมี
วอ. 221 จุลชีววิทยาทางอาหาร
วอ. 251 กฎหมายอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
2 (2-0-4)

ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
รส. 221 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจ
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
คม. 217 เคมีวิเคราะห์
วอ. 212 เคมีอาหาร
วอ. 252 ปฏิบัติการการวัดสมบัติทางกายภาพ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (2-3-6)
1 (0-3-2)
รวม   18   19
3 กจ. 109 องค์การและการจัดการ
วอ. 301 อาหารและโภชนาการ
วอ. 312 การวิเคราะห์อาหาร
วอ. 333 การแปรรูปอาหาร 1
วอ. 341 วิศวกรรมอาหาร 1
วอ. 353 การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหารโดยประสาทสัมผัส
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
2(1-3-4)
วอ. 336 การแปรรูปอาหาร 2
วอ. 342 วิศวกรรมอาหาร 2
วอ. 354 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
วอ. 361 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วอ. 398 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1
วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
4 (3-3-8)
3 (2-3-6)
1 (1-0-2)
3
รวม   18   18
4 วอ. 471 การจัดการโรงงานอาหาร
วอ. 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ฯ
วอ. 498 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2
วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
2 (0-6-3)
3
6
วอ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 9
รวม   15   9
 • อุตสาหกรรมอาหาร
  – นักวางแผนและควบคุมการผลิต
  – ผู้ควบคุมและประกันคุณภาพ
  – นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  – เจ้าหน้าที่จัดซื้อและบรรจุภัณฑ์
 • ธุรกิจอาหาร
  – ผู้ประกอบการอาหาร นักธุรกิจ
  – ผู้จัดการร้านอาหาร
 • สุขภาพและโภชนาการ
  – โภชนากร
 • งานด้านวิชาการ
  – นักวิจัย นักวิเคราะห์อาหาร
  – เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • สายงานสนับสนุนด้านวิชาชีพ
  – เจ้าหน้าที่จัดการระบบสุขาภิบาล
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิค

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ