หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SOFTWARE ENGINEERING

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Software Engineering)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 18 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 64 หน่วยกิต
             2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จำนวน 9 หน่วยกิต
             2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จำนวน 11 หน่วยกิต
             2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จำนวน 28 หน่วยกิต
             2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จำนวน 13 หน่วยกิต
             2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
คม. 111 เคมีพื้นฐาน
วซ. 101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
วซ. 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
วซ. 120 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม   19   19
2 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
ฟส. 111 ฟิสิกส์พื้นฐาน
คณ. 115 แคลคูลัส 1
วซ. 140 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
วซ. 211 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
วซ. 230 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศศ. 200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
วซ. 212 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
วซ. 222 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
วซ. 231 ระบบปฏิบัติการ
วซ. 260 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม   20   21
3 คณ. 222 พีชคณิตเชิงเส้น
วซ. 341 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
วซ. 342 การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
วซ. 343 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
วซ. 344 การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
วซ. 313 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
วซ. 345 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
วซ. 347 การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
วซ. 348 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
วซ. 396 การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท 
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
3
รวม   18   17
4 วซ. 492 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วซ. 499 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาเลือกเสรี
1(0-2-1)
3(0-6-3)
6
วซ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 9
รวม   10   9

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ ไม่เลือกเรียน สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
คม. 111 เคมีพื้นฐาน
วซ. 101 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
วซ. 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
วซ. 120 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม   19   19
2 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
ฟส. 111 ฟิสิกส์พื้นฐาน
คณ. 115 แคลคูลัส 1
วซ. 140 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
วซ. 211 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
วซ. 230 โครงสร้างคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศศ. 200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
วซ. 212 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
วซ. 222 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
วซ. 231 ระบบปฏิบัติการ
วซ. 260 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม   20   21
3 คณ. 222 พีชคณิตเชิงเส้น
วซ. 341 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
วซ. 342 การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
วซ. 343 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
วซ. 344 การสร้างซอฟต์แวร์และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
วซ. 313 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
วซ. 345 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
วซ. 347 การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
วซ. 348 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
วซ. 396 การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
3
รวม   18   17
4 วซ. 492 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วซ. 499 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3
3
วิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
6
3
รวม   10   9
  • นักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)
  • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
  • นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
  • วิศวกรความต้องการ (Requirements Engineer)
  • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
  • นักทดสอบระบบ (Software Tester)
  • สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)
  • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ