หลักสูตรการตลาด

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 33 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 42 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ ไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะบริการ
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
ในชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
กต. 109 หลักการตลาด
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   17   16
2 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
กง. 209 การเงินธุรกิจ
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
กต. 211 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
บธ. 309 จริยธรรมธุรกิจ
กต. 212 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
กต. 213 การจัดการราคา และความสามารถ
ในการทำกำไรทางการตลาด
กต. 214 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
กต. 314 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
กต. 328 การตลาดระหว่างประเทศ
กต. 326 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
กต. 311 การวิจัยการตลาด
กต. 327 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
กต. 329 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
รวม   18   18
4 กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กต. 431 กลยุทธ์การตลาด
กต. 432 การจัดการการตลาด
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
กต. 492 สัมมนาทางการตลาด
กต. 497 การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
รวม   18   6

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะบริการ
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
ในชีวิตประจำวัน
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
กต. 109 หลักการตลาด
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   17   16
2 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
กง. 209 การเงินธุรกิจ
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
กต. 211 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
บธ. 309 จริยธรรมธุรกิจ
กต. 212 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
กต. 213 การจัดการราคา และความสามารถ
ในการทำกำไรทางการตลาด
กต. 214 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
กต. 311 การวิจัยการตลาด
กต. 314 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
กต. 328 การตลาดระหว่างประเทศ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
กต. 326 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
กต. 327 การตลาดธุรกิจขนาดย่อม
กต. 329 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
กต. 431 กลยุทธ์การตลาด
กต. 432 การจัดการการตลาด
กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 กต. 496 สหกิจศึกษา 9 (0-40-20) กต. 492 สัมมนาทางการตลาด
กต. 497 การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
3 (X-X-X)
รวม   9   15

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ