หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Hotel and Tourism Management)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
             2.3.1 วิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
             2.3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 9 หน่วยกิต
    – ฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
กต. 109 หลักการตลาด
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต ฯ
3 (2-2 5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตฯ
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กจ. 109 องค์การและการจัดการ
รร. 132 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
2 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
กง. 209 การเงินธุรกิจ
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
รร. 231 การตลาดธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อ. 215 การสนทนา 1
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
รร. 232 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาบริการ
อ. 216 การสนทนา 2
วิชาเอกเลือก ….. (การโรงแรม/การท่องเที่ยว)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   21   18
3 บธ. 309 จริยธรรมธุรกิจ
รร. 341 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรม 1
รร. 311 การจัดการและการดำเนินงานบริการส่วนหน้า
รร. 312 การจัดการและการดำเนินงานส่วนแม่บ้าน
รร. 331 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาเอกเลือก ….. (การโรงแรม/การท่องเที่ยว)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รร. 342 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรม 2
รร. 343 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
รร. 321 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
รร. 322 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รร. 323 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
วิชาเอกเลือก….. (การโรงแรม/การท่องเที่ยว)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 กจ. 409 การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก….. (การโรงแรม/การท่องเที่ยว)
วิชาเอกเลือก ….. (การโรงแรม/การท่องเที่ยว)
วิชาเลือกเสรี………………………….
วิชาเลือกเสรี ………………………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รร. 496 สหกิจศึกษา 9 (0-40-20)
รวม   15   9

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ