หลักสูตรการจัดการ (วิชาเอก การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Management)

แนะนำสาขาวิชา

“โอกาสรวยตั้งแต่เรียน เปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ อนาคตสนใจด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Management)
เรียนอะไรบ้าง

 • E-commerce
 • EDI
 • SEO
 • Web Design
 • Mobile Web
 • Digital Marketing
ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 36 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ จำนวน 18 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ ไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
บธ. 102 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   21   18
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
กจ. 201 สารสนเทศประยุกต์สำหรับธุรกิจใหม่
กจ. 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 202 การภาษีอากรธุรกิจ
กจ. 202 พฤติกรรมองค์การ
กพ. 212 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 213 เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   15   18
3 บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กจ. 301 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
กจ. 302 วิจัยธุรกิจ
กพ. 311 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 321 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
กพ. 322 การตลาดดิจิทัลสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
บธ. 301 จริยธรรมธุรกิจและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กพ. 312 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
กพ. 333 การเงินและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
กจ. 303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   18   18
4 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กพ. 441 ระบบความมั่นคงสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
กพ. 497 โครงงานการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม   15   12

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรม
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
บธ. 101 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
บช. 111 การบัญชีสำหรับธุรกิจ
บธ. 102 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   21   18
2 กง. 209 การเงินธุรกิจ
กจ. 201 สารสนเทศประยุกต์สำหรับธุรกิจใหม่
กจ. 203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ศศ. 203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
บธ. 200 สถิติธุรกิจ
บธ. 201 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บธ. 202 การภาษีอากรธุรกิจ
กจ. 202 พฤติกรรมองค์การ
กพ. 212 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 213 เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   15   18
3 บช. 319 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กจ. 301 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
กจ. 302 วิจัยธุรกิจ
กพ. 311 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 321 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
กพ. 322 การตลาดดิจิทัลสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
บธ. 301 จริยธรรมธุรกิจและการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน
กพ. 312 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
กพ. 333 การเงินและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
กจ. 303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   18   18
4 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
บธ. 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
กพ. 441 ระบบความมั่นคงสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กพ. 497 โครงงานการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
กพ. 496 สหกิจศึกษา 9 (0-40-20)
รวม   18   9
 • ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้บริหารระดับต้นและ/หรือเจ้าหน้าที่ขายออนไลน์
 • เจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิชาการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ