cropped-slide.png

หลักสูตรนวัตกรรมการประกอบการทางสังคม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL ENTERPRISE INNOVATION

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Social Enterprise Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Social Enterprise Innovation)

แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม โดยใช้ความรู้จากแนวความคิดทฤษฎี ประกอบการหาข้อมูลทางด้านการวิจัยเป็นแนวทางในการอธิบาย เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทางสังคม หรือองค์ประกอบของปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมออกมาเป็นวัตถุดิบในการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้โมเดลทางธุรกิจเป็นแนวทาง และสามารถดึงความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นพลังในการดำเนินการได้ สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคมมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการบริการวิชาการควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวิชาต่าง ๆ ซึ่งประเด็นทางวัฒนธรรมเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการศึกษาเรียนรู้ของสาขาวิชา โดยกระบวนการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานระบบและกลไกการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใฝ่การเรียนรู้ มีคุณภาพคู่คุณธรรมนำความรู้สู่สังคม สืบทอดและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ”

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 54 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลและสันติภาพ
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
นป. 111 การบัญชีสำหรับการประกอบการ
ทางสังคม
นป. 112 ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
นป. 131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)3 (3-0-6)3 (3-0-6)
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสำหรับ การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
นป. 113 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับการประกอบการทางสังคม
นป. 114 เศรษฐกิจชุมชน
นป. 115 การเงินสำหรับการประกอบการทางสังคม
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นป. 111)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม   18   18
2 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
นป. 231 นวัตกรรมการประกอบการเพื่อสังคม
นป. 237 สื่อดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ
……. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)3 (3-0-6)3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
นป. 282 การวิจัยทางสังคมศาสตร์
นป. 116 แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
……. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)6
รวม   18   18
3 นป. 311 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ
ทางสังคม
………. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
………. วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)

12
3

นป. 333 จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
………. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
………. วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
12
3
รวม   18   18
4 นป. 492 การสัมมนาทางนวัตกรรม
การประกอบการทางสังคม
นป. 495 ภาคปฏิบัติทางนวัตกรรม
การประกอบการทางสังคม
………….วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
3 (2-2-5)

3 (0-18-9)

6

นป. 496 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรม
การประกอบการทางสังคม
9 (0-40-20)
รวม   12   9
 • ผู้ประกอบธุรกิจที่มีจิตสาธารณะในการแก้ปัญหาสังคม หรือนักสังคมที่มีมุมมองในการประกอบธุรกิจ
 • บุคลากรขององค์กรธุรกิจที่มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
 • บุคลากรขององค์กรภาคประชาสังคมและพลเมือง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 • นักวิจัย เช่น วิจัยด้านการตลาด วิจัยผู้บริโภค วิจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม หรือวิจัยประเมินโครงการ รวมทั้งงานวิจัยในมิติทางสังคมด้านต่าง ๆ
 • นักวิเคราะห์ ทางด้านการบริหารจัดการนโยบายและการวางแผน วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของโครงการต่างๆ
 • นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการประจำหน่วยงาน

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
cropped-slide.png

หลักสูตรจิตวิทยา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PSYCHOLOGY

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (จิตวิทยา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Psychology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Psychology)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนจิตวิทยา จำนวน 42 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับทางจิตวิทยา จำนวน 30 หน่วยกิต
             (ก) กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาสังคม หรือ
             (ข) กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว หรือ
             (ค) กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางจิตวิทยาและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาสังคม สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 222 การถ่ายทอดทางสังคม
จว. 224 จิตวิทยาความก้าวร้าวและความรุนแรง
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 322 พลวัตกลุ่ม
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี …………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 323 การจูงใจทางสังคม
จว. 341 จิตวิทยาผู้บริโภค
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 381 ทฤษฎีและการวัดเจตคติ
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก…………………. 
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 จว. 421 จิตวิทยาชุมชน
จว. 424 จิตวิทยาการสังคมสงเคราะห์
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 492 การสัมมนาทางจิตวิทยาสังคม
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี …………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 495 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาสังคม
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี………………
3 (0-18-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   9

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาสังคม สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป กรณีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 222 การถ่ายทอดทางสังคม
จว. 224 จิตวิทยาความก้าวร้าวและความรุนแรง
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 322 พลวัตกลุ่ม
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี …………….
เลือกเสรี …………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 323 การจูงใจทางสังคม
จว. 341 จิตวิทยาผู้บริโภค
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 381 ทฤษฎีและการวัดเจตคติ
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   15
4 จว. 421 จิตวิทยาชุมชน
จว. 424 จิตวิทยาการสังคมสงเคราะห์
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 492 การสัมมนาทางจิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 495 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาสังคม
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี………………
3 (0-18-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   12   9
Summer จว. 490  สหกิจศึกษาทางจิตวิทยา 9 (0-40-20)
รวม   9  

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 234 เทคนิคและเครื่องมือในการแนะแนว
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 331 หลักการให้การปรึกษา
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 332 เทคนิคและการปฏิบัติเพื่อให้การปรึกษา
จว. 334 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
จว. 362 จิตวิทยาการศึกษา
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก…………………. 
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 จว. 431 การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
จว. 461 การปรับพฤติกรรม
จว. 462 จิตวิทยาการสอน
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 494 การสัมมนาทางจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว
เลือกเสรี ………………
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 496 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาการให้
การปรึกษาและแนะแนว
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………
3 (0-18-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   9

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป กรณีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 234 เทคนิคและเครื่องมือในการแนะแนว
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 331 หลักการให้การปรึกษา
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
เลือกเสรี ………………
เลือกเสรี ………………
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 332 เทคนิคและการปฏิบัติเพื่อให้การปรึกษา
จว. 334 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
จว. 362 จิตวิทยาการศึกษา
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   15   15
4 จว. 431 การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
จว. 461 การปรับพฤติกรรม
จว. 462 จิตวิทยาการสอน
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 494 การสัมมนาทางจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 496 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาการให้
การปรึกษาและแนะแนว
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………
3 (0-18-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   15   9
Summer จว. 490 สหกิจศึกษาทางจิตวิทยา 9 (0-40-20)
รวม   9  

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 252 จิตวิทยาเด็ก
จว. 253 จิตวิทยาวัยรุ่น
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 254 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
จว. 351 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
จว. 352 พัฒนาการอปกติ
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 353 การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จว. 356 จิตวิทยาครอบครัว
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ……………… 
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 จว. 454 จิตวิทยาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 497 การสัมมนาทางจิตวิทยาพัฒนาการ
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 498 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยา
พัฒนาการ
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………
3 (0-18-9)
|3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   9

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป กรณีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 252 จิตวิทยาเด็ก
จว. 253 จิตวิทยาวัยรุ่น
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 254 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
จว. 351 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
จว. 352 พัฒนาการอปกติ
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
เลือกเสรี ………………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 353 การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จว. 356 จิตวิทยาครอบครัว
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ……………… 
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 จว. 454 จิตวิทยาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 497 การสัมมนาทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 498 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยา
พัฒนาการ
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………
3 (0-18-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   9   9
Summer จว. 490 สหกิจศึกษาทางจิตวิทยา 9 (0-40-20)
รวม   9  

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
cropped-slide.png

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Japanese Language and Culture)

แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนที่เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่จะมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ รุ่นพี่และเพื่อนร่วมชั้นเรียน จึงทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความอบอุ่น สำหรับการเรียนการสอนของที่นี่มีจุดเด่น คือ

การเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นเพียงความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเน้นความรู้ด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย

สำหรับการเรียนในระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชาได้เปิดสอนรายวิชาที่ตอบสนองกับการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาแต่ละคน เช่น ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการล่าม ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสอนและภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงานในองค์กรธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้สำหรับการเรียนในระดับชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สองยังมีรายวิชาสหกิจศึกษาที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพื่อฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอีกด้วย

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 54 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและหรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.105   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.107  ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.108  ภาษาอังกฤษ 1
ศท.111  สัจจะและบริการ
ภญ.100  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
ภญ.101  ภาษาญี่ปุ่น 1
ภญ.181  ญี่ปุ่นศึกษา
3
3
3
3
0
6
1
ศท.101  วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.106   ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.109   ภาษาอังกฤษ 2
ศท.112   สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ภญ.102  ภาษาญี่ปุ่น 2
ภญ.182  ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้น
3
3
3
3
6
3
รวม   19   21
2 ศท.208  ภาษาอังกฤษ 3
ภญ.201  ภาษาญี่ปุ่น 3
ภญ.211  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
ภญ.221  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
ภญ.231  อักษรคันจิ 1
ภญ.281  วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น
3
4
3
3
3
3
ศท.209   ภาษาอังกฤษ 4
ภญ.202  ภาษาญี่ปุ่น 4
ภญ.212  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
ภญ.213  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
ภญ.282  วรรณคดีญี่ปุ่นเบื้องต้น
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท
3
4
3
3
3
6
รวม   19   22
3 อ.215     การสนทนา 1
ภญ.382  วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่เบื้องต้น
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท
3
3
9
อ.216      การสนทนา 2
ภญ.391  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
3
3
9
3
รวม   15   18
4 ภญ.492  สัมมนาทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 9
รวม   9   9

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
cropped-slide.png

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM  IN CHINESE LANGUAGE AND CULTURE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese Language and Culture)

แนะนำสาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE LANGUAGE AND CULTURE) เป็นหลักสูตรร่วมสองปริญญาระหว่าง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยพายัพ กับ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ประเทศจีน เมื่อนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรแล้วจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน

ในการจัดการศึกษาจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน โดยในขณะที่นักศึกษาเรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะได้เดินทางไปเรียนที่ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ประเทศจีน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตประจำวันไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา

จุดเด่นของหลักสูตรคือ นักศึกษาจะได้มีโอกาสไปศึกษาในประเทศเทศจีนกับเจ้าของภาษาที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การการสอนภาษาจีนมานาน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตำแหน่งวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์จนถึงศาสตราจารย์ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้ไปฝึกงานกับบริษัท องค์กร และหน่วยงานที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เนื่องด้วยบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเป็นบัณฑิตสองปริญญา ดังนั้นจึงส่งผลให้ภาวการณ์มีงานทำเป็น 100 % เป็นต่างก็เป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูงมาก แนวทางในการประกอบอาชีพมีให้เลือกหลากหลายมากมาย ดังนี้ เช่น พนักงานต้อนรับสายการบิน ผู้สอนภาษาจีน พนักงานธนาคารฝ่ายต่างประเทศ พนักงานต้อนรับในโรงแรม มัคคุเทศก์ ล่าม พนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือกงสุลจีน

สำหรับบัณฑิตที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกนั้น ทางกระทรวง ศึกษาธิการของประเทศจีนจะมีทุนให้เปล่าทุกปี ซึ่งจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เวปไซด์ www.csc.edu.cn

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามี ภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 67 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท จำนวน 57 หน่วยกิต
          2.2.1 วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
          2.2.2 วิชาเอกเลือกกลุ่มวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.101  วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.111  สัจจะและบริการ
จ.111  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
จ.113  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
จ.115  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
วิชาเอกเลือก
3
3
4
3
3
6
ศท.112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
จ.112  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
จ.114  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
จ.116  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
วิชาเอกเลือก
3
5
3
3
6
รวม   22   20
2 ศท.108  ภาษาอังกฤษ 1
จ.211  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 1
จ.213  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 1
วิชาเอกเลือก
3
4
6
6
ศท.109  ภาษาอังกฤษ 2
จ.212  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 2
จ.214  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3
4
5
6
3
รวม   19   21
3 ศท.208  ภาษาอังกฤษ 3
จ.311  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 1
จ.313  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 1
วิชาเอกเลือก
3
2
5
10
ศท.209  ภาษาอังกฤษ 4
จ.312  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 2
จ.314  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 2
จ.315  ฝึกปฏิบัติ
วิชาเอกเลือก
3
2
4
2
8
รวม   20   19
4 ศท.105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.107  ทักษะการใช้ภาษาไทย
จ.411  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 3
จ.412  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 3
วิชาเอกเลือก
3
3
3
3
9
ศท.106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
จ.413  ระเบียบวิธีการเขียนสารนิพนธ์
จ.414  การเขียนและการสอบป้องกันสารนิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
6
3
รวม   21   18
 • พนักงานต้อนรับสายการบิน
 • ครูผู้สอนภาษาจีน
 • พนักงานธนาคารฝ่ายต่างประเทศ
 • พนักงานต้อนรับในโรงแรม
 • มัคคุเทศก์
 • นักแปล
 • ล่าม
 • พนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก หรือนำเข้า
 • ประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่สถานทูต
 • เลขานุการ
 • นักเขียน

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
cropped-slide.png

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (English)

แนะนำสาขาวิชา

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้สอนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษและวิชาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และมีอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาเช่นภาษาศาสตร์ วรรณคดี การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

อีกทั้งนักศึกษายังมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย  2 ภาษาโดยไม่นับภาษาแม่ ในระหว่างที่ศึกษานักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ และฝึกประสบการณ์การทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 57 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและหรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.102  สัจจะและบริการ
ศท.103  สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท.104  สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท.105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ศท.108  ภาษาอังกฤษ 1
ศท.109  ภาษาอังกฤษ   2
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
ศท.101  วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.106  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศท.107  ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.208  ภาษาอังกฤษ 3
ศท.209  ภาษาอังกฤษ 4
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
รวม   15   15
2 อ.203  การอ่าน 1
อ.211  การเขียน 1
อ.215  การสนทนา 1
อ.234  สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี/วิชาภาษาต่างประเทศ และ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
อ.204  การอ่าน 2
อ.212  การเขียน 2
อ.216  การสนทนา 2
อ.235 วจีวิพากษ์ และวากยสัมพันธ์เบื้องต้น
อ.209  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี/วิชาภาษาต่างประเทศ และ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
3 อ.206  การอ่านเชิงวิเคราะห์
อ.221  เรื่องสั้นและนวนิยายเบื้องต้น
อ.311  การเขียนความเรียง
อ.371  อังกฤษธุรกิจ 1
วิชาเอกเลือก/วิชาภาษาต่างประเทศ /วิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
อ.222  บทร้อยกรองและบทละครเบื้องต้น
อ.303  การอ่านเชิงวิพากษ์
อ.315  การพูดในที่ชุมชน
อ.411  หลักการแปล
อ.312  การเขียนเชิงวิชาการ
วิชาเอกเลือก/วิชาภาษาต่างประเทศ /วิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
4 วิชาเอกเลือก/วิชาภาษาต่างประเทศ /วิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาโท 18 อ.492  การสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก/วิชาภาษาต่างประเทศ /วิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
6
รวม   18   9
 • ครู อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • กองบรรณาธิการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานสำนักงาน
 • งานส่งเสริมการขาย
 • ประชาสัมพันธ์
 • มัคคุเทศก์
 • นักแปล/ล่าม
 • เลขานุการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • นักเขียน
 • พิธีกร

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
cropped-slide.png

หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI FOR COMMUNICATION FOR FOREIGNERS

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai for Communication for Foreigners)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Thai for Communication for Foreigners)

แนะนำสาขาวิชา

บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จะเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ

จากอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น เพราะต้องรองรับการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวต่างชาติสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมากขึ้น การเรียนรู้ภาษาซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสื่อสารจึงย่อมได้เปรียบในการทำกิจการต่างๆ ในขณะเดียวกันการเรียนรู้ภาษาไทยยังถือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงาม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถต่อสู้และปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติได้

นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เพิ่มความเข้มแข็งทางภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนโดยกำหนดให้ทุกคนต้องเรียนภาษาที่สามเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เพื่อเพิ่มต้นทุนทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 33 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและหรือวิชาโท จำนวน 51 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านการทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาไทยตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.108 ภาษาอังกฤษ 1
ทส.103 ภาษากับการสื่อสาร
วิชาเลือกเสรี
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
ศท.112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
ทส.201 การพูด
ทส.202 การอ่าน
ทส.203การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศหรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
2 ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.208  ภาษาอังกฤษ 3
ทส.208 การเขียน
ทส.213 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
ศท.106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.209  ภาษาอังกฤษ 4
ทส.222 วรรณกรรมเอกของไทย
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9
รวม   18   18
3  ทส.323 วรรณกรรมปัจจุบัน
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
12
3
ทส.391 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท 
3 (3-0-6)
12
รวม   18   15
4 ทส.414 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
ทส.425 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9
วิชาเอกเลือกและ / หรือวิชาโทหรือรายวิชา ทส.496 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 9
รวม   15   9

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ ไม่ผ่านการทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาไทย ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ทส.100 พื้นฐานภาษาไทย 1
ทส.200 พื้นฐานภาษาไทย 2
ศท.108  ภาษาอังกฤษ 1
วิชาภาษาต่างประเทศหรือวิชาโท
0(6-0-12)
0(6-0-12)
3 (3-0-6)
3
ทส.300 พื้นฐานภาษาไทย 3
ทส.400 พื้นฐานภาษาไทย 4
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
ทส.201 การพูด
วิชาภาษาต่างประเทศหรือวิชาโท
0 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม   6   9
2 ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ทส.103 ภาษากับการสื่อสาร
ศท.208 ภาษาอังกฤษ 3
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
ศท.106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.209 ภาษาอังกฤษ 4
ทส.202 การอ่าน
ทส.203 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทส.222 วรรณกรรมเอกของไทย
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
รวม   21   21
3 ศท.112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทส.208 การเขียน
ทส.213 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
ทส.323 วรรณกรรมปัจจุบัน
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
ทส.391 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี 
3 (3-0-6)
15
3
รวม   21   21
4 ทส.414 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
ทส.425 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12
3
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทหรือรายวิชา ทส.496 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 9
รวม   21   9
 • อาจารย์สอนภาษาไทย
 • อาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
 • ประชาสัมพันธ์
 • เลขานุการ
 • นักเขียน
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ/ งานสำนักงาน
 • งานส่งเสริมการขาย
 • พิธีกร
 • กองบรรณาธิการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
 • มัคคุเทศก์
 • นักแปล / ล่าม
 • พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • เจ้าหน้าที่สถานทูต / สถานกงสุลต่างประเทศ

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ