cropped-slide-admission.png

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN ECONOMICS

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Economics (Economics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Econ. (Economics)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 48 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 36 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนวิชาสหกิจศึกษา)

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศศ.101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
คณ.115 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
ศท.112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศศ.102 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
คณ.116 แคลคูลัส 2
กจ.109 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
2 ศท.208 ภาษาอังกฤษ 3
บช.103 หลักการบัญชี 1
สถ.201 สถิติพื้นฐาน
ศศ.204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ศศ.205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
ศท.106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับ
ชีวิตประจำวัน
ศท.209 ภาษาอังกฤษ 4
กต.109 หลักการตลาด
ศศ.206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
ศศ.207 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
ศศ.282 การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 ศศ.311 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ศศ.322 สถิติเศรษฐศาสตร์
ศศ.326 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
ศศ.351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ศศ.361 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ศศ.383 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศศ.321 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ศศ.323 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์
ศศ.332 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ศศ.353 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
ศศ.384 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
4 ศศ.431 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
ศศ.461 เศรษฐกิจไทย
ศศ.471 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ศศ.492 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
ศศ.496 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 9
รวม   18   9

แผนการศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาที่ ไม่ต้องการเรียน วิชาสหกิจศึกษา)

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศศ.101 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
คณ.115 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6) 
ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
ศท.112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศศ.102 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
คณ.116 แคลคูลัส 2
กจ.109 องค์การและการจัดการ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
2 ศท.208 ภาษาอังกฤษ 3
บช.103 หลักการบัญชี 1
สถ.201 สถิติพื้นฐาน
ศศ.204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ศศ.205 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
ศท.106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับ
ชีวิตประจำวัน
ศท.209 ภาษาอังกฤษ 4
กต.109 หลักการตลาด
ศศ.206 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
ศศ.207 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
ศศ.282 การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 ศศ.311 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ศศ.322 สถิติเศรษฐศาสตร์
ศศ.326 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
ศศ.351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ศศ.361 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ศศ.383 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศศ.321 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ศศ.323 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์
ศศ.332 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ศศ.353 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
ศศ.384 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
วิชาเอกเลือก
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
4 ศศ.431 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
ศศ.461 เศรษฐกิจไทย
ศศ.471 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ศศ.492 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3
3
3
รวม   18   9
 • เศรษฐกร
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
 • นักวิชาการงบประมาณ
 • นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
 • นักวิชาการกรมสรรพากร
 • นักวิชาการ การเงินและการคลัง
 • นักวิชาการราชพัสดุ
 • นักวิชาการสหกรณ์
 • นักวิชาการการขนส่ง
 • นักวิชาการการศึกษา
 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักวิจัย
 • อาจารย์
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานธนาคาร (สินเชื่อ บริการลูกค้า การตลาด วิจัยและพัฒนา ฯลฯ)
 • พนักงานบริษัทเอกชน (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการขาย การเงิน พัสดุ ฯลฯ)
 • ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัว

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ