หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI FOR COMMUNICATION FOR FOREIGNERS

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai for Communication for Foreigners)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Thai for Communication for Foreigners)

แนะนำสาขาวิชา

บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จะเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ

จากอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น เพราะต้องรองรับการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวต่างชาติสมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยมากขึ้น การเรียนรู้ภาษาซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสื่อสารจึงย่อมได้เปรียบในการทำกิจการต่างๆ ในขณะเดียวกันการเรียนรู้ภาษาไทยยังถือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องดีงาม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถต่อสู้และปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติได้

นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เพิ่มความเข้มแข็งทางภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนโดยกำหนดให้ทุกคนต้องเรียนภาษาที่สามเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เพื่อเพิ่มต้นทุนทางการศึกษาสู่การประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 33 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและหรือวิชาโท จำนวน 51 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านการทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาไทยตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.108 ภาษาอังกฤษ 1
ทส.103 ภาษากับการสื่อสาร
วิชาเลือกเสรี
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
ศท.112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
ทส.201 การพูด
ทส.202 การอ่าน
ทส.203การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศหรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
2 ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.208  ภาษาอังกฤษ 3
ทส.208 การเขียน
ทส.213 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
ศท.106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.209  ภาษาอังกฤษ 4
ทส.222 วรรณกรรมเอกของไทย
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9
รวม   18   18
3  ทส.323 วรรณกรรมปัจจุบัน
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
12
3
ทส.391 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท 
3 (3-0-6)
12
รวม   18   15
4 ทส.414 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
ทส.425 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9
วิชาเอกเลือกและ / หรือวิชาโทหรือรายวิชา ทส.496 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 9
รวม   15   9

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ ไม่ผ่านการทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาไทย ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ทส.100 พื้นฐานภาษาไทย 1
ทส.200 พื้นฐานภาษาไทย 2
ศท.108  ภาษาอังกฤษ 1
วิชาภาษาต่างประเทศหรือวิชาโท
0(6-0-12)
0(6-0-12)
3 (3-0-6)
3
ทส.300 พื้นฐานภาษาไทย 3
ทส.400 พื้นฐานภาษาไทย 4
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
ทส.201 การพูด
วิชาภาษาต่างประเทศหรือวิชาโท
0 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม   6   9
2 ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ทส.103 ภาษากับการสื่อสาร
ศท.208 ภาษาอังกฤษ 3
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
ศท.106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.209 ภาษาอังกฤษ 4
ทส.202 การอ่าน
ทส.203 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทส.222 วรรณกรรมเอกของไทย
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
รวม   21   21
3 ศท.112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทส.208 การเขียน
ทส.213 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
ทส.323 วรรณกรรมปัจจุบัน
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
ทส.391 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี 
3 (3-0-6)
15
3
รวม   21   21
4 ทส.414 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
ทส.425 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก วิชาภาษาต่างประเทศและ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12
3
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโทหรือรายวิชา ทส.496 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 9
รวม   21   9
 • อาจารย์สอนภาษาไทย
 • อาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ
 • ประชาสัมพันธ์
 • เลขานุการ
 • นักเขียน
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ/ งานสำนักงาน
 • งานส่งเสริมการขาย
 • พิธีกร
 • กองบรรณาธิการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
 • มัคคุเทศก์
 • นักแปล / ล่าม
 • พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • เจ้าหน้าที่สถานทูต / สถานกงสุลต่างประเทศ

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ