หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Japanese Language and Culture)

แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพมีเป้าหมายเพื่อสร้างคนที่เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่จะมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ รุ่นพี่และเพื่อนร่วมชั้นเรียน จึงทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความอบอุ่น สำหรับการเรียนการสอนของที่นี่มีจุดเด่น คือ

การเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นเพียงความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเน้นความรู้ด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย

สำหรับการเรียนในระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาวิชาได้เปิดสอนรายวิชาที่ตอบสนองกับการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาแต่ละคน เช่น ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการล่าม ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสอนและภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงานในองค์กรธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้สำหรับการเรียนในระดับชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สองยังมีรายวิชาสหกิจศึกษาที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพื่อฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอีกด้วย

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 54 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและหรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.105   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.107  ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.108  ภาษาอังกฤษ 1
ศท.111  สัจจะและบริการ
ภญ.100  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
ภญ.101  ภาษาญี่ปุ่น 1
ภญ.181  ญี่ปุ่นศึกษา
3
3
3
3
0
6
1
ศท.101  วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.106   ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.109   ภาษาอังกฤษ 2
ศท.112   สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ภญ.102  ภาษาญี่ปุ่น 2
ภญ.182  ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้น
3
3
3
3
6
3
รวม   19   21
2 ศท.208  ภาษาอังกฤษ 3
ภญ.201  ภาษาญี่ปุ่น 3
ภญ.211  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
ภญ.221  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
ภญ.231  อักษรคันจิ 1
ภญ.281  วัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมเบื้องต้น
3
4
3
3
3
3
ศท.209   ภาษาอังกฤษ 4
ภญ.202  ภาษาญี่ปุ่น 4
ภญ.212  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
ภญ.213  การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
ภญ.282  วรรณคดีญี่ปุ่นเบื้องต้น
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท
3
4
3
3
3
6
รวม   19   22
3 อ.215     การสนทนา 1
ภญ.382  วัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่เบื้องต้น
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท
3
3
9
อ.216      การสนทนา 2
ภญ.391  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
3
3
9
3
รวม   15   18
4 ภญ.492  สัมมนาทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
รายวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท 9
รวม   9   9

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ