หลักสูตรจิตวิทยา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PSYCHOLOGY

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (จิตวิทยา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Psychology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Psychology)

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกนจิตวิทยา จำนวน 42 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับทางจิตวิทยา จำนวน 30 หน่วยกิต
             (ก) กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาสังคม หรือ
             (ข) กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว หรือ
             (ค) กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางจิตวิทยาและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาสังคม สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 222 การถ่ายทอดทางสังคม
จว. 224 จิตวิทยาความก้าวร้าวและความรุนแรง
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 322 พลวัตกลุ่ม
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี …………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 323 การจูงใจทางสังคม
จว. 341 จิตวิทยาผู้บริโภค
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 381 ทฤษฎีและการวัดเจตคติ
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก…………………. 
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 จว. 421 จิตวิทยาชุมชน
จว. 424 จิตวิทยาการสังคมสงเคราะห์
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 492 การสัมมนาทางจิตวิทยาสังคม
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี …………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 495 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาสังคม
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี………………
3 (0-18-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   9

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาสังคม สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป กรณีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 222 การถ่ายทอดทางสังคม
จว. 224 จิตวิทยาความก้าวร้าวและความรุนแรง
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 322 พลวัตกลุ่ม
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี …………….
เลือกเสรี …………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 323 การจูงใจทางสังคม
จว. 341 จิตวิทยาผู้บริโภค
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 381 ทฤษฎีและการวัดเจตคติ
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   15
4 จว. 421 จิตวิทยาชุมชน
จว. 424 จิตวิทยาการสังคมสงเคราะห์
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 492 การสัมมนาทางจิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 495 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาสังคม
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี………………
3 (0-18-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   12   9
Summer จว. 490  สหกิจศึกษาทางจิตวิทยา 9 (0-40-20)
รวม   9  

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 234 เทคนิคและเครื่องมือในการแนะแนว
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 331 หลักการให้การปรึกษา
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 332 เทคนิคและการปฏิบัติเพื่อให้การปรึกษา
จว. 334 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
จว. 362 จิตวิทยาการศึกษา
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก…………………. 
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 จว. 431 การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
จว. 461 การปรับพฤติกรรม
จว. 462 จิตวิทยาการสอน
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 494 การสัมมนาทางจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว
เลือกเสรี ………………
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 496 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาการให้
การปรึกษาและแนะแนว
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………
3 (0-18-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   9

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป กรณีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 234 เทคนิคและเครื่องมือในการแนะแนว
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 331 หลักการให้การปรึกษา
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
เลือกเสรี ………………
เลือกเสรี ………………
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 332 เทคนิคและการปฏิบัติเพื่อให้การปรึกษา
จว. 334 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
จว. 362 จิตวิทยาการศึกษา
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   15   15
4 จว. 431 การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
จว. 461 การปรับพฤติกรรม
จว. 462 จิตวิทยาการสอน
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 494 การสัมมนาทางจิตวิทยาการให้การปรึกษาและแนะแนว
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 496 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยาการให้
การปรึกษาและแนะแนว
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………
3 (0-18-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   15   9
Summer จว. 490 สหกิจศึกษาทางจิตวิทยา 9 (0-40-20)
รวม   9  

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 252 จิตวิทยาเด็ก
จว. 253 จิตวิทยาวัยรุ่น
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 254 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
จว. 351 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
จว. 352 พัฒนาการอปกติ
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 353 การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จว. 356 จิตวิทยาครอบครัว
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ……………… 
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 จว. 454 จิตวิทยาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 497 การสัมมนาทางจิตวิทยาพัฒนาการ
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 498 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยา
พัฒนาการ
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………
3 (0-18-9)
|3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   9

แผนแนะนำการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขึ้นไป กรณีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 จว. 111 จิตวิทยาทั่วไป
ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
กลุ่มวิชาเอกเลือก …………………
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
ชว. 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของมนุษย์
ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
3 (2-3-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
รวม   16   17
2 สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
จว. 211 สรีรจิตวิทยา
จว. 221 จิตวิทยาสังคม
จว. 231 จิตวิทยาการให้การปรึกษาและ
แนะแนวเบื้องต้น
จว. 251 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิต
ประจำวัน
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
จว. 252 จิตวิทยาเด็ก
จว. 253 จิตวิทยาวัยรุ่น
จว. 272 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จว. 281 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
3 จว. 254 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
จว. 351 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
จว. 352 พัฒนาการอปกติ
จว. 361 จิตวิทยาการเรียนรู้
จว. 371 การทดสอบทางจิตวิทยา
เลือกเสรี ………………….
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 353 การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จว. 356 จิตวิทยาครอบครัว
จว. 365 จิตวิทยาการรู้คิด
จว. 382 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ……………… 
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
4 จว. 454 จิตวิทยาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
จว. 463 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
จว. 497 การสัมมนาทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จว. 498 การฝึกภาคปฏิบัติด้านจิตวิทยา
พัฒนาการ
กลุ่มวิชาเอกเลือก………………….
เลือกเสรี ………………
3 (0-18-9)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   9   9
Summer จว. 490 สหกิจศึกษาทางจิตวิทยา 9 (0-40-20)
รวม   9  

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ