หลักสูตรนิติศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF LAWS PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B.

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 95 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.102 สัจจะและบริการ
ศท.103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท.107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.108 ภาษาอังกฤษ 1
กม.111 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
4 (4-0-8)
ศท.104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท.105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศท.109 ภาษาอังกฤษ 2
กม.114 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กม.152 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
รวม   17   16
2 ศท.208 ภาษาอังกฤษ 3
กม.211 กฎหมายลักษณะหนี้
กม.213 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
กม.215 กฎหมายลักษณะทรัพย์
กม.221 เอกเทศสัญญา 1
กม.231 กฎหมายอาญา 1
3 (2-2-5)
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
ศท.209 ภาษาอังกฤษ 4
กม.222 เอกเทศสัญญา 2
กม.224 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
กม.228 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
กม.232 กฎหมายอาญา 2
กม.252 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
รวม   20   18
3 กม.311 กฎหมายลักษณะครอบครัว
กม.315 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
กม.321 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท
กม.323 กฎหมายลักษณะประกันภัย
กม.339 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กม.347 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสรี
3 (3-0-6)
2(2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
กม.312 กฎหมายลักษณะมรดก
กม.340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กม.344 กฎหมายลักษณะพยาน
กม.346 ระบบยุติธรรมของไทยและ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กม.348 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
กม.352 กฎหมายภาษีอากร 1
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสรี 
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   19   20
4 กม.413 นิติปรัชญา
กม.461 กฎหมายแรงงาน
กม.463 กฎหมายปกครอง
กม.477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
กม.444 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
กม.478 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
กม.482 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
______ วิชาเอกเลือก/เลือกเสรี
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
รวม   16   11

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ