หลักสูตรนิเทศศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM IN COMMUNICATION ARTS

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts (Communication Arts)

แนะนำสาขาวิชา

คณะนิเทศศาสตร์ มีความมุ่งหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมที่มีพลวัตรอย่างต่อเนื่อง เน้นรายวิชาที่มีความหลากหลาย ปรับตัวให้ทันโลกแห่งการสื่อสารแบบดิจิทัล การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสื่อในรูปแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ผู้เรียนมีความรู้และความชำนาญในการผลิตและการเลือกใช้สื่อได้อย่างครอบคลุม สามารถบูรณาการการสื่อสารได้หลายมิติในยุคของการหลอมรวมสื่อ เนื่องจากหลักสูตรนี้ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานจากสถานประกอบการจริง เพื่อให้ได้รับความรู้และรับประสบการณ์จากการทำงานแบบมืออาชีพที่แท้จริง และสามารถผลิตผลงานทางนิเทศศาสตร์ได้ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานและทำงานต่อไปในอนาคต

เมื่อเรียนจบออกไปแล้ว นิเทศศาสตร์บัณฑิต จะมีความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตสื่อแบบหลอมรวม (Convergence) โดยสามารถ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทั้งในฐานะนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 15 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 69 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรายวิชา สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์)

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท.130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท.143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต
นท.112 หลักนิเทศศาสตร์
ศท.114 พลเมือง ธรรมาภิบาล กับสันติภาพ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท.141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศท.142 เล่าเรื่องสุขภาพ
นท.113 สุนทรียภาพกับความคิดสร้างสรรค์
นท.114 ศาสตร์การเล่าเรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
2 นท.212 การพูดและบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
นท.213 หลักการโฆษณาและหลักการประชาสัมพันธ์
นท.214 การสื่อข่าว
นท.215 การสร้างสรรค์เสียงเพื่องานนิเทศศาสตร์
นท.216
นท.218 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์หรือ
การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
นท.216นท.218 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ หรือ
การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
นท.217 การสื่อสารกับพลวัตรทางสังคม
นท.222 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์
นท.223 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
xxx เลือกเสรี (1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   15   15
3 นท.325 ทฤษฎีนิเทศศาสตร์
นท.326 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
นท.328 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
นท.327
นท.338 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หรือ
การผลิตรายการโทรทัศน์
นท.xxx เอกเลือก (1)
นท.xxx เอกเลือก (2)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
นท.329 การบริหารงานสื่อ
นท.337 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
นท.327นท.338 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หรือ
การผลิตรายการโทรทัศน์
นท.336 สื่อมวลชนในอุษาคเนย์
นท.xxx เอกเลือก (3)
นท.xxx เอกเลือก (4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม   18   18
4 ศท.431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
นท.426 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
นท.427นท.499 บริษัทจำลองนิเทศศาสตร์ หรือ
โครงงานทางนิเทศศาสตร์
xxx เลือกเสรี (2)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (0-9-5)
3 (0-9-5)
3 (x-x-x)
นท.496 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 9 (0-40-20)
รวม   12   9

แผนการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาที่ ไม่ต้องการเรียน รายวิชา สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์)

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท.130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
ศท.135 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ศท.143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต
นท.112 หลักนิเทศศาสตร์
ศท.114 พลเมือง ธรรมาภิบาล กับสันติภาพ
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ศท.111 สัจจะและบริการ
ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท.141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศท.142 เล่าเรื่องสุขภาพ
นท.113 สุนทรียภาพกับความคิดสร้างสรรค์
นท.114 ศาสตร์การเล่าเรื่องและการรู้เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม   18   18
2 นท.212 การพูดและบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
นท.213 หลักการโฆษณาและหลักการประชาสัมพันธ์
นท.214 การสื่อข่าว
นท.215 การสร้างสรรค์เสียงเพื่องานนิเทศศาสตร์
นท.216
นท.218 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์หรือ
การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
นท.216นท.218 สื่อดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ หรือ
การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
นท.217 การสื่อสารกับพลวัตรทางสังคม
นท.222 กฎหมายและจริยธรรมนิเทศศาสตร์
นท.223 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
xxx เลือกเสรี (1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
รวม   15   15
3 นท.325 ทฤษฎีนิเทศศาสตร์
นท.326 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
นท.328 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
นท.327
นท.338 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงหรือ
การผลิตรายการโทรทัศน์
นท.xxx เอกเลือก (1)
นท.xxx เอกเลือก (2)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
นท.329 การบริหารงานสื่อ
นท.337 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
นท.327นท.338 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หรือ
การผลิตรายการโทรทัศน์
นท.336 สื่อมวลชนในอุษาคเนย์
นท.xxx เอกเลือก (3)
นท.xxx เอกเลือก (4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
รวม   18   18
4 ศท.431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
นท.426 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
นท.427นท.499 บริษัทจำลองนิเทศศาสตร์หรือ
โครงงานทางนิเทศศาสตร์
xxx เลือกเสรี (2)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (0-9-5)
3 (0-9-5)
3 (x-x-x)
นท.492 สัมมนาทางนิเทศศาสตร์
นท.495 การฝึกภาคปฏิบัติทางนิเทศศาสตร์
3 (1-4-4)
6 (0-36-18)
รวม   12   9

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ