หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ (มหาบัณฑิต)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : MASTER OF MUSIC PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : ดศ. ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Music
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.M.

แนะนำสาขาวิชา

 

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษา เป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมง ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาแกน 12
หมวดวิชาเฉพาะทาง 10
หมวดวิชาเลือก 2
วิทยานิพนธ์ 12
   รวม 36
รายละเอียดหลักสูตร

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มดนตรีศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ดย.601 ระเบียบวิธีวิจัย
ดย.602 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
ดย.603 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1
ดย.613 หลักสูตรและการสอนดนตรี
2(2-0-6)
2(1-2-5)
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(2-0-6)
ดย.604 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2
ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2
ดย.612 จิตวิทยาการสอนดนตรี
ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก
ดย.611 จริยศาสตร์สำหรับครูดนตรี
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
 รวม 10   10
2 ดย.720 การสอนเครื่องดนตรี
วิชาเลือก
2(0-4-4)
2
ดย.799 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)
 รวม 4   12

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 กลุ่มการประพันธ์เพลง

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ดย.601 ระเบียบวิธีวิจัย
ดย.602 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
ดย.603 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1
ดย.631 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 1
2(2-0-6)
2(1-2-5)
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(1-2-5)
ดย.604 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2
ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2
ดย.632 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 2
ดย. 653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900
ดย.734 การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตราขั้นสูง
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(1-2-5)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
 รวม 10   10
2 ดย.731 การประพันธ์เพลงระดับมหาบัณฑิต 3
วิชาเลือก
2(0-4-4)
2
ดย.799 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)
 รวม 4   12

แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 กลุ่มการแสดงดนตรีสากล

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ดย.601 ระเบียบวิธีวิจัย
ดย.602 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
ดย.603 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
ดย.605 การบรรเลงรวมวง 1
ดย.652 การวิเคราะห์บทเพลงก่อน ค.ศ. 1900
2(2-0-6)
2(1-2-5)
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(2-0-6)
ดย.604 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี 2
ดย.606 การบรรเลงรวมวง 2
ดย.651 วรรณกรรมดนตรีตะวันตก
ดย.653 การวิเคราะห์บทเพลงหลัง ค.ศ. 1900
2(0-4-4)
2(0-4-4)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
 รวม 10   8
2 ดย.661 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
วิชาเลือก
2(0-4-4)
2
ดย.662 การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี 2
ดย.799 วิทยานิพนธ์
2(0-4-4)
12(0-0-36)
 รวม 4   14

เว็บไซต์สาขาวิชา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ