หลักสูตรนิติศาสตร์ (มหาบัณฑิต)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : MASTER OF LAWS PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : น.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.M.

แนะนำสาขาวิชา

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษา เป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ แผน ข การค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 15
หมวดวิชาเลือก 12 18
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6
   รวม 39 39
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 กม.501 กฎหมายเปรียบเทียบและระบบกฎหมายหลักของโลก
กม.601 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
กม.603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
กม.605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
0 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
กม.502 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
กม.602 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
วิชาเลือก
วิชาเลือก
0 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
 รวม 9   9
2 กม.503 นิติปรัชญา
กม.607 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
วิชาเลือก
วิชาเลือก
0 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
กม.799 วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-48)
 รวม 9   12

แผนการศึกษา แผน ข การค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 กม.501 กฎหมายเปรียบเทียบและระบบกฎหมายหลักของโลก
กม.601 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
กม.603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
กม.605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
0 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
กม.502 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
กม.602 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
วิชาเลือก
วิชาเลือก
0 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
 รวม 9   9
2 กม.503 นิติปรัชญา
กม.607 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
วิชาเลือก
วิชาเลือก
0 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
วิชาเลือก
วิชาเลือก
กม.797 การค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
6 (0-0-24)
 รวม 9   12

เว็บไซต์สาขาวิชา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ