หลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ (มหาบัณฑิต)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : MASTER OF ARTS PROGRAM IN CHRISTIAN THEOLOGY

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Arts (Christian Theology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.A. (Christian Theology)

แนะนำสาขาวิชา

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษา
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ แผน ข การค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาบังคับ 72 72
หมวดวิชาเลือก 6 12
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 6
   รวม 90 90
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น
คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1
คศ.523 พันธสัญญาใหม่ 1
คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
คศ.551 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
3
3
3
3
3
คศ.512 ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
คศ.522 พันธสัญญาเดิม 2
คศ.524 พันธสัญญาใหม่ 2
คศ.532 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
คศ.552 ดนตรีคริสตจักร
3
3
3
3
3
 รวม 15   15
2 คศ.621 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
คศ.631 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
คศ.641 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
คศ.651 คริสเตียนศึกษา
คศ.653 ศาสนพิธีและการนมัสการ
3
3
3
3
3
คศ.622 หลักการตีความพระคัมภีร์
คศ.642 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
คศ.652 การเทศนา
คศ.654 ภาวะผู้นำคริสเตียนและการบริหารคริสตจักร
คศ.655 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา
3
3
3
3
3
 รวม 15   15
3 คศ.721 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
คศ.741 คริสต์จริยศาสตร์
คศ.743 พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
คศ.751 การประกาศพระกิตติคุณและการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
วิชาเลือก
3
3
3
3
3
คศ.799 วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก
12
3
 รวม 15   15

แผนการศึกษา แผน ข การค้นคว้าอิสระ

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 คศ.511 ภาษากรีกเบื้องต้น
คศ.521 พันธสัญญาเดิม 1
คศ.523 พันธสัญญาใหม่ 1
คศ.531 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1
คศ.551 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพันธกิจ
3
3
3
3
3
คศ.512 ภาษาฮีบรูเบื้องต้น
คศ.522 พันธสัญญาเดิม 2
คศ.524 พันธสัญญาใหม่ 2
คศ.532 ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2
คศ.552 ดนตรีคริสตจักร
3
3
3
3
3
 รวม 15   15
2 คศ.621 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาใหม่
คศ.631 ประวัติศาสตร์คริสตจักรในเอเชียและประเทศไทย
คศ.641 คริสต์ศาสนศาสตร์ 1
คศ.651 คริสเตียนศึกษา
คศ.653 ศาสนพิธีและการนมัสการ
3
3
3
3
3
คศ.622 หลักการตีความพระคัมภีร์
คศ.642 คริสต์ศาสนศาสตร์ 2
คศ.652 การเทศนา
คศ.654 ภาวะผู้นำคริสเตียนและ
การบริหารคริสตจักร
คศ.655 การอภิบาลและการให้คำปรึกษา
3
3
3
3
3
 รวม 15   15
3 คศ.721 อรรถวิเคราะห์พันธสัญญาเดิม
คศ.741 คริสต์จริยศาสตร์
คศ.743 พุทธศาสนาและคริสต์ศาสนา
คศ.751 การประกาศพระกิตติคุณและ
การทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรม
วิชาเลือก
3
3
3
3
3
คศ.797 การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก
6
9
 รวม 15   15

เว็บไซต์สาขาวิชา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ