หลักสูตรบริหารธุรกิจ (มหาบัณฑิต)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A.

แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะในการดำเนินการ หรือการบริหารธุรกิจ โดยต่อยอดการศึกษาจากปริญญาตรี ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งบริหารในหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยพายัพได้ออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ควบคู่การวิจัยด้านบริหารธุรกิจเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากล

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาอาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษา เป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ แผน ข การค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 27 27
หมวดวิชาเลือก 3 12
วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ 12 3
   รวม 12 42

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 บธ. 508 การบัญชีการเงิน
บธ. 512 ธุรกิจเบื้องต้น
บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ
บธ. 603 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ
0
0
3
3
3
บธ. 510 สถิติเพื่อการวิจัย
บธ. 602 การจัดการทางการเงิน
บธ. 604 การจัดการทางการตลาด
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ
0
3
3
3
 รวม 9   9
ภาคฤดูร้อน บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
วิชาเลือก 1
3
3
 รวม 6  
2 บธ. 513 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
บธ. 607 วิจัยทางธุรกิจ
บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์
0
3
3
บธ. 799 วิทยานิพนธ์ 12
 รวม 9   12

แผนการศึกษา แผน ข การค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 บธ. 508 การบัญชีการเงิน
บธ. 512 ธุรกิจเบื้องต้น
บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ
บธ. 603 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำ
0
0
3
3
3
บธ. 510 สถิติเพื่อการวิจัย
บธ. 602 การจัดการทางการเงิน
บธ. 604 การจัดการทางการตลาด
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ
0
3
3
3
 รวม 9   9
ภาคฤดูร้อน บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
วิชาเลือก 1
3
3
 รวม 6  
2 บธ. 513 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
บธ. 607 วิจัยทางธุรกิจ
บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3
0
3
3
3
3
บธ. 797 การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก 4
3
3
 รวม 12   6
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ/หรือ ระดับสูง
  • นักวิเคราะห์นโยบาย และวางแผน
  • เจ้าหน้าที่งานโครงการธุรกิจ
  • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
  • อาจารย์ และ/หรือ นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
  • นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

เว็บไซต์สาขาวิชา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ