หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (English)

แนะนำสาขาวิชา

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้สอนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษและวิชาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และมีอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาเช่นภาษาศาสตร์ วรรณคดี การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

อีกทั้งนักศึกษายังมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างน้อย  2 ภาษาโดยไม่นับภาษาแม่ ในระหว่างที่ศึกษานักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ และฝึกประสบการณ์การทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 57 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและหรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.102  สัจจะและบริการ
ศท.103  สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท.104  สันติภาพและความสมานฉันท์
ศท.105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ศท.108  ภาษาอังกฤษ 1
ศท.109  ภาษาอังกฤษ   2
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
ศท.101  วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.106  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศท.107  ทักษะการใช้ภาษาไทย
ศท.208  ภาษาอังกฤษ 3
ศท.209  ภาษาอังกฤษ 4
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
รวม   15   15
2 อ.203  การอ่าน 1
อ.211  การเขียน 1
อ.215  การสนทนา 1
อ.234  สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น
วิชาเลือกเสรี/วิชาภาษาต่างประเทศ และ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
อ.204  การอ่าน 2
อ.212  การเขียน 2
อ.216  การสนทนา 2
อ.235 วจีวิพากษ์ และวากยสัมพันธ์เบื้องต้น
อ.209  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี/วิชาภาษาต่างประเทศ และ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
3 อ.206  การอ่านเชิงวิเคราะห์
อ.221  เรื่องสั้นและนวนิยายเบื้องต้น
อ.311  การเขียนความเรียง
อ.371  อังกฤษธุรกิจ 1
วิชาเอกเลือก/วิชาภาษาต่างประเทศ /วิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
อ.222  บทร้อยกรองและบทละครเบื้องต้น
อ.303  การอ่านเชิงวิพากษ์
อ.315  การพูดในที่ชุมชน
อ.411  หลักการแปล
อ.312  การเขียนเชิงวิชาการ
วิชาเอกเลือก/วิชาภาษาต่างประเทศ /วิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
รวม   18   18
4 วิชาเอกเลือก/วิชาภาษาต่างประเทศ /วิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาโท 18 อ.492  การสัมมนาทางด้านภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก/วิชาภาษาต่างประเทศ /วิชาเลือกเสรี และ/หรือวิชาโท
3 (3-0-6)
6
รวม   18   9
 • ครู อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • กองบรรณาธิการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานสำนักงาน
 • งานส่งเสริมการขาย
 • ประชาสัมพันธ์
 • มัคคุเทศก์
 • นักแปล/ล่าม
 • เลขานุการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • นักเขียน
 • พิธีกร

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ