หลักสูตรนวัตกรรมการประกอบการทางสังคม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL ENTERPRISE INNOVATION

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (นวัตกรรมการประกอบการทางสังคม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Social Enterprise Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Social Enterprise Innovation)

แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม โดยใช้ความรู้จากแนวความคิดทฤษฎี ประกอบการหาข้อมูลทางด้านการวิจัยเป็นแนวทางในการอธิบาย เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทางสังคม หรือองค์ประกอบของปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมออกมาเป็นวัตถุดิบในการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้โมเดลทางธุรกิจเป็นแนวทาง และสามารถดึงความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นพลังในการดำเนินการได้ สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคมมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการบริการวิชาการควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวิชาต่าง ๆ ซึ่งประเด็นทางวัฒนธรรมเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการศึกษาเรียนรู้ของสาขาวิชา โดยกระบวนการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานระบบและกลไกการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่ใฝ่การเรียนรู้ มีคุณภาพคู่คุณธรรมนำความรู้สู่สังคม สืบทอดและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ”

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 54 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 111 สัจจะและบริการ
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลและสันติภาพ
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้
ศท. 130 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
นป. 111 การบัญชีสำหรับการประกอบการ
ทางสังคม
นป. 112 ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
นป. 131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
3 (3-0-6)3 (3-0-6)3 (3-0-6)
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสำหรับ การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สถ. 201 สถิติพื้นฐาน
นป. 113 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับการประกอบการทางสังคม
นป. 114 เศรษฐกิจชุมชน
นป. 115 การเงินสำหรับการประกอบการทางสังคม
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา นป. 111)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม   18   18
2 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
นป. 231 นวัตกรรมการประกอบการเพื่อสังคม
นป. 237 สื่อดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ
……. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)3 (3-0-6)3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
นป. 282 การวิจัยทางสังคมศาสตร์
นป. 116 แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
……. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)6
รวม   18   18
3 นป. 311 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ
ทางสังคม
………. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
………. วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)

12
3

นป. 333 จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
………. วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
………. วิชาเลือกเสรี
3 (3-0-6)
12
3
รวม   18   18
4 นป. 492 การสัมมนาทางนวัตกรรม
การประกอบการทางสังคม
นป. 495 ภาคปฏิบัติทางนวัตกรรม
การประกอบการทางสังคม
………….วิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท
3 (2-2-5)

3 (0-18-9)

6

นป. 496 สหกิจศึกษาทางนวัตกรรม
การประกอบการทางสังคม
9 (0-40-20)
รวม   12   9
  • ผู้ประกอบธุรกิจที่มีจิตสาธารณะในการแก้ปัญหาสังคม หรือนักสังคมที่มีมุมมองในการประกอบธุรกิจ
  • บุคลากรขององค์กรธุรกิจที่มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
  • บุคลากรขององค์กรภาคประชาสังคมและพลเมือง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  • นักวิจัย เช่น วิจัยด้านการตลาด วิจัยผู้บริโภค วิจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม หรือวิจัยประเมินโครงการ รวมทั้งงานวิจัยในมิติทางสังคมด้านต่าง ๆ
  • นักวิเคราะห์ ทางด้านการบริหารจัดการนโยบายและการวางแผน วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของโครงการต่างๆ
  • นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาการประจำหน่วยงาน

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ