หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ARTS PROGRAM  IN CHINESE LANGUAGE AND CULTURE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Chinese Language and Culture)

แนะนำสาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CHINESE LANGUAGE AND CULTURE) เป็นหลักสูตรร่วมสองปริญญาระหว่าง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยพายัพ กับ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ประเทศจีน เมื่อนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรแล้วจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน

ในการจัดการศึกษาจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน โดยในขณะที่นักศึกษาเรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะได้เดินทางไปเรียนที่ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ประเทศจีน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตประจำวันไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา

จุดเด่นของหลักสูตรคือ นักศึกษาจะได้มีโอกาสไปศึกษาในประเทศเทศจีนกับเจ้าของภาษาที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การการสอนภาษาจีนมานาน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตำแหน่งวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์จนถึงศาสตราจารย์ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้ไปฝึกงานกับบริษัท องค์กร และหน่วยงานที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เนื่องด้วยบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเป็นบัณฑิตสองปริญญา ดังนั้นจึงส่งผลให้ภาวการณ์มีงานทำเป็น 100 % เป็นต่างก็เป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูงมาก แนวทางในการประกอบอาชีพมีให้เลือกหลากหลายมากมาย ดังนี้ เช่น พนักงานต้อนรับสายการบิน ผู้สอนภาษาจีน พนักงานธนาคารฝ่ายต่างประเทศ พนักงานต้อนรับในโรงแรม มัคคุเทศก์ ล่าม พนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือกงสุลจีน

สำหรับบัณฑิตที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกนั้น ทางกระทรวง ศึกษาธิการของประเทศจีนจะมีทุนให้เปล่าทุกปี ซึ่งจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เวปไซด์ www.csc.edu.cn

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
 • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามี ภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 67 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกและ/หรือวิชาโท จำนวน 57 หน่วยกิต
          2.2.1 วิชาเอกเลือกกลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
          2.2.2 วิชาเอกเลือกกลุ่มวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท.101  วิถีทางสร้างปัญญา
ศท.111  สัจจะและบริการ
จ.111  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
จ.113  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
จ.115  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1
วิชาเอกเลือก
3
3
4
3
3
6
ศท.112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
จ.112  ภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
จ.114  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
จ.116  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
วิชาเอกเลือก
3
5
3
3
6
รวม   22   20
2 ศท.108  ภาษาอังกฤษ 1
จ.211  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 1
จ.213  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 1
วิชาเอกเลือก
3
4
6
6
ศท.109  ภาษาอังกฤษ 2
จ.212  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับกลาง 2
จ.214  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับกลาง 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3
4
5
6
3
รวม   19   21
3 ศท.208  ภาษาอังกฤษ 3
จ.311  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 1
จ.313  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 1
วิชาเอกเลือก
3
2
5
10
ศท.209  ภาษาอังกฤษ 4
จ.312  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 2
จ.314  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 2
จ.315  ฝึกปฏิบัติ
วิชาเอกเลือก
3
2
4
2
8
รวม   20   19
4 ศท.105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศท.107  ทักษะการใช้ภาษาไทย
จ.411  การฟังและการพูดภาษาจีนระดับสูง 3
จ.412  การอ่านและการเขียนภาษาจีนระดับสูง 3
วิชาเอกเลือก
3
3
3
3
9
ศท.106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
จ.413  ระเบียบวิธีการเขียนสารนิพนธ์
จ.414  การเขียนและการสอบป้องกันสารนิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3
3
3
6
3
รวม   21   18
 • พนักงานต้อนรับสายการบิน
 • ครูผู้สอนภาษาจีน
 • พนักงานธนาคารฝ่ายต่างประเทศ
 • พนักงานต้อนรับในโรงแรม
 • มัคคุเทศก์
 • นักแปล
 • ล่าม
 • พนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก หรือนำเข้า
 • ประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่สถานทูต
 • เลขานุการ
 • นักเขียน

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ