หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภาษาอังกฤษ : DOCTOR OF PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CARE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เภสัชศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : ภ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Pharmacy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Pharm.D.

แนะนำสาขาวิชา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นคณะเภสัชศาสตร์เอกชนแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย เริ่มเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549 (Bachelor of Pharmacy Program) หลักสูตร 5 ปี เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 และต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2553 (Doctor of Pharmacy Program) เป็นหลักสูตร 6 ปี ตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม โดยได้การรับรองสถาบันและหลักสูตรเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีความรอบรู้ ทักษะ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคู่คุณธรรมตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันตามกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรมีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตให้เติบโตเป็นเภสัชกรที่มีความรอบรู้ควบคู่คุณธรรม มีความเสียสละ และมีจิตอุทิศบริการ

นอกจากการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแล้ว นักศึกษายังได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในด้านอื่น ๆ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้านศิลปะวัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อก้าวออกไปเป็นเภสัชกรที่ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไป

ระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาแนวทางการศึกษาต่ออาชีพในอนาคต
  • มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สำหรับหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
  • ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพิ่มชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสคร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 189 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 33 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 147 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
     2.4 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
1 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1
ศท. 102 สัจจะและบริการ
ศท. 106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย
ชว. 112 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
ภพ. 101 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ภพ. 102 เคมีฟิสิกส์
ภท. 111 การคำนวณทางเภสัชกรรม
ภภ. 129 นิเทศเภสัชศาสตร์
3 (3–1–7)
2 (2–0–4)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (2–3–6)
4 (3–3–8)
2 (2–0–4)
1 (1–0–2)
1 (1–0–2)
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2
ศท. 103 สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
ศท. 104 สันติภาพและความสมานฉันท์
ชว. 114 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ภพ. 103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษา เภสัชศาสตร์
ภพ. 104 ชีวเคมีสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ภพ. 105 สรีรวิทยา
3 (3–1–7)
2 (2–0–4)
2 (2–0–4)
3 (2–3–6)
2 (2–0–4)
4 (3–3–8)
6 (4–4–10)
รวม   22   22
2 ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา
ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3
ภพ. 206 คณิตศาสตร์ชั้นสูงสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ภพ. 207 โรคที่พบในคน
ภท. 212 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
ภค. 211 เภสัชกรรมควบคุมและประกันคุณภาพ 1
ภค. 221 เภสัชเวท 1
3 (2–2–5)
3 (3–1–7)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (2–3–6)
3 (2–3–6)
3 (2–3–6)
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตฯ
ภท. 213 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
ภค. 212 เภสัชกรรมควบคุมและประกันคุณภาพ 2
ภค. 231 เคมียา 1
ภภ. 211 เภสัชวิทยา 1
3 (3–1–7)

3 (3–0–6)
3 (2–3–6)
4 (3–3–8)
3 (3–0–6)
3 (2–3–6)

รวม   21   19
3 ภท. 314 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
ภค. 332 เคมียา 2
ภค. 333 เคมียา 3
ภภ. 312 เภสัชวิทยา 2
ภภ. 313 เภสัชวิทยา 3
ภภ. 314 เภสัชกรรมชีวภาพและเภสัชจลนศาสตร์ 1
3 (2–3– 6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0– 6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
ภพ. 308 ชีวสถิติ
ภท. 315 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
ภค. 322 เภสัชเวท 2
ภภ. 321 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 1
ภภ. 315 เภสัชกรรมชีวภาพและเภสัชจลนศาสตร์ 2
ภจ. 311 การจัดการและการบริหารเภสัชกิจ
ภจ. 312 เภสัชสาธารณสุข 
3 (3–0–6)
3 (2–3–6)
3 (2–3–6)
3 (2–3–6)
3 (3–0–6)
2 (2–0–4)
2 (2–0–4)
รวม   18   19
4 ภท. 416 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
ภภ. 422 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 2
ภภ. 423 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 3
ภจ. 413 หลักการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
ภจ. 414 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์
ภจ. 415 การตลาดทางเภสัชศาสตร์
ภจ. 416 เภสัชกรรมโรงพยาบาล
2 (2–0–4)
3 (2–3–6)
3 (2–3–6)
2 (2–0–4)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
2 (2–0–4)
ภท. 417 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
ภภ. 424 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 4
ภภ. 427 โภชนบำบัด
ภภ. 428 พิษวิทยาและการใช้ยาในทางที่ผิด
ภป. 411 โครงการวิจัยพิเศษทางเภสัชศาสตร์ 1
ภป. 438 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ภx. Xxx วิชาเอกเลือก
3 (1–6–5)
3 (2–3–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
1 (0–3–2)
6 (0–27–14)
3
รวม   18   22
5 ภท. 518 การตรวจรับรองทางเภสัชกรรม
ภภ. 525 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 5
ภจ. 517 เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์
ภป. 512 โครงการวิจัยพิเศษทางเภสัชศาสตร์ 2
ภx. Xxx วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
3 (3–0–6)
3 (2–3–6)
3 (3–0–6)
3 (0–9–5)
3
3
ภค. 523 ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ภภ. 516 ยาใหม่
ภภ. 526 เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบำบัด 6
ภจ. 518 การจัดการร้านยา
ภป. 521 สัมมนาวิชาชีพเภสัชกรรม
ภx. Xxx วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
2 (2–0–4)
3 (3–0–6)
3 (2–3–6)
3 (3–0–6)
1 (0–2–1)
3
3
รวม   18   18
6 ภป. 631 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้าน 1
ภป. 632 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้าน 2
ภป. 633 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้าน 3
ภป. 634 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้าน 4
4 (0–16–8)
4 (0–16–8)
4 (0–16–8)
4 (0–16–8)
ภป. 6xx การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือก 1
ภป. 6xx การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลึอก 2
ภป. 6xx การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือก 3
4 (0–16–8)
4 (0–16–8)
4 (0–16–8)
รวม   16   12

เว็บไซต์สาขาวิชา รายละเอียดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ